Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er:
10 måneder

Gebyret er:
6.380 kr.

Hvem kan få familiesammenføring som barn?

Hvad er betingelserne, hvis du er under 15 år?

Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?

Hvilken opholdstilladelse får du?

Hvem kan få familiesammenføring som barn?

Du kan få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring, når du er under 15 år – i særlige tilfælde også hvis du er mellem 15 og 18 år – og har en forælder, der bor fast i Danmark.

Du og din forælder i Danmark skal opfylde en række betingelser.

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

Hvad er betingelserne, hvis du er under 15 år?

For at få opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring skal både du, som er ansøger, og din forælder i Danmark opfylde en række krav. 

Krav til ansøgeren

Du, som er ansøger, skal normalt være under 15 år, når du indgiver ansøgningen.

Hvis du er fyldt 15 år, når du ansøger, kan du kun få opholdstilladelse i særlige tilfælde. Læs mere under ’Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?’

Hvis du, som er ansøger, får opholdstilladelse, skal du bo hos din forælder i Danmark.

Du, som er ansøger, må ikke have stiftet din egen familie. Du må fx ikke have en fast samlever eller have fået børn.

Det må ikke stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark. Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor din forælder bor, skal udtale sig om din trivsel og den omsorg, som du vil få hos din forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod din bedste interesse at blive familiesammenført med din forælder i Danmark.

Det vil fx kunne stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis:

 • Der er risiko for, at du vil få alvorlige sociale problemer i Danmark.
 • Der er en betydelig risiko for, at du vil blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark.
 • Der er risiko for, at du vil blive udsat for overgreb.

Læs mere om barnets tarv

Hvis:

 • du er fyldt 8 år på ansøgningstidspunktet, og
 • den ene af dine forældre fortsat bor i hjemlandet eller i et andet land, hvor du også bor,

er det en betingelse, at du kan opnå en tilknytning til Danmark, der kan danne grundlag for en vellykket integration.

Læs mere om, hvad der skal være opfyldt for, at for at der kan dannes grundlag for en vellykket integration

Undtagelser fra kravet om vellykket integration

Udlændingestyrelsen kan se bort fra dette krav i særlige tilfælde, fx hvis din forælder i Danmark ikke har mulighed for at tage ophold i jeres hjemland sammen med andre mindreårige børn, som bor i Danmark, og som din forælder har forældremyndighed over eller samvær med, fx halvsøskende. Vi kan også se bort fra kravet, hvis din forælders ægtefælle har samvær med andre mindreårige særbørn, som bor i Danmark. Også alvorlig sygdom kan efter omstændighederne begrunde, at kravet ikke stilles.

Fravigelse som følge af ganske særlige grunde kan tilsvarende ske, hvis den af dine forældre, der opholder sig i hjemlandet, og som du bor hos, gives tilladelse til ægtefællesammenføring i Danmark, og du ikke tidligere har haft et familieliv med den forælder, der stadig bor i hjemlandet. Det gælder også, hvis der ikke kan etableres et familieliv med forælderen i hjemlandet, eller hvor hensynet til dit tarv taler imod at henvise dig til at etablere familieliv med denne.

Vi kan også se bort fra kravet, hvis du ansøger om opholdstilladelse i tilknytning til, at den ene af dine forældre har ansøgt om eller fået opholdstilladelse i Danmark, og du i det væsentlige har boet sammen med denne forælder. Det skyldes hensynet til, at du og den forælder, der har ansøgt om eller fået opholdstilladelse i Danmark, kan fortsætte med at bo sammen, hvis I også boede sammen i jeres hjemland.

Hvis du og din forælder ansøger om familiesammenføring med din anden forælder, der allerede bor i Danmark, kan vi dog stille kravet om vellykket integration, hvis den forælder, som du ansøger sammen med, får afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse.

 

 

Krav til forælderen

Du, som er forælder til ansøgeren, og som bor i Danmark skal være dansk eller nordisk statsborger. Eller du skal have:

 • permanent opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end asyl, eller have
 • opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold. Det fremgår af brevet med din opholdstilladelse, om den er givet med mulighed for varigt ophold.

Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din ægtefælle/samlever i Danmark være dansk eller nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark.

Du skal som ansøgerens forælder have forældremyndighed over ansøgeren. Det er nok at have del i forældremyndigheden.

Du, som er ansøgerens forælder, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år ved endelig dom være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn.

Det omfatter bl.a.:

 • Incest (straffelovens § 210)
 • Vanrøgt (straffelovens § 213)
 • Voldtægt (straffelovens § 216)
 • Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222)
 • Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
 • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
 • Manddrab (straffelovens § 237)
 • Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispentation

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes:

 • en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller
 • misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

I særlige tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse (boligkravet). Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode. 

En selvstændig bolig er en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke en betingelse, at boligen har eget køkken eller toilet.

At råde over en selvstændig bolig betyder, at du skal eje, leje eller fremleje din bolig. Eller være andelshaver eller anpartshaver af en bolig.

Boligen skal have en rimelig størrelse. Når familiesammenføringen er gennemført:

 • må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
 • boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Læs mere om, hvad det vil sige at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse 

I visse tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal være selvforsørgende. Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode.

At du skal være selvforsørgende betyder, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Læs mere om hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan opfylde selvforsørgelseskravet 

Hvad er betingelserne, hvis du er mellem 15-18 år?

For at blive familiesammenført med en forælder i Danmark er det normalt et krav, at du ikke er fyldt 15 år på ansøgningstidspunktet.

Hvis du er fyldt 15 år, men er under 18 på ansøgningstidspunktet, kan du kun få familiesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Derudover skal du og din forælder i Danmark opfylde en række krav.

Når du er fyldt 15 år, men er under 18 år på ansøgningstidspunktet, kan du kun blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis ganske særlige grunde taler for det. Det kan fx være hensyn til familiens enhed, barnets tarv og Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt. Du vi i givet fald få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Det er en konkret og individuel vurdering, om der er ganske særlige omstændigheder i din sag. Der lægges bl.a. vægt på:

 • Om du har familie i hjemlandet.
 • Om du søger opholdstilladelse samtidig med den af dine forældre, som du indtil nu har boet hos i hjemlandet.
 • Om din forælder i hjemlandet, som du har boet hos indtil nu, får tilladelse til familiesammenføring i Danmark.
 • Om din forælder i hjemlandet kan tage vare på dig.
 • Om du risikerer at blive eller er blevet tvangsfjernet fra din forælder i hjemlandet.
 • Om det vil være humanitært uforsvarligt at henvise din forælder i Danmark til at tage ophold med dig i et andet land, hvor der ikke vil være behandlings- eller pasningsmuligheder. Det vil omfatte tilfælde, hvor der er alvorlig sygdom eller alvorligt handicap.
 • Om din forælder i Danmark har forældremyndighed over eller har samvær med mindreårige børn, der bor i Danmark.

Krav til ansøgeren

Du, som er ansøger, skal være under 18 år, når du indgiver ansøgningen.

Hvis du, som er ansøger, får opholdstilladelse, skal du bo hos din forælder i Danmark.

Du, som er ansøger, må ikke have stiftet din egen familie. Du må fx ikke have en fast samlever, eller have fået børn.

Det må ikke stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark. Det betyder, at Udlændingestyrelsen vurderer, om den kommune, hvor din forælder bor, skal udtale sig om din trivsel og den omsorg, som du vil få hos din forælder i Danmark, og at det samlet set ikke må være imod din bedste interesse at blive familiesammenført med din forælder i Danmark.

Det vil fx kunne stride mod dit tarv at blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis:

 • Der er risiko for, at du vil få alvorlige sociale problemer i Danmark
 • Der er en betydelig risiko for, at du vil blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark
 • Der er risiko for, at du vil blive udsat for overgreb.

Læs mere om barnets tarv

Krav til forælderen i Danmark

Du, som er ansøgerens forælder, og som bor i Danmark, skal have lovligt ophold i landet.

Du, som er ansøgerens forælder i Danmark, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn ved endelig dom.

Det omfatter bl.a.:

 • Incest (straffelovens § 210)
 • Vanrøgt (straffelovens § 213)
 • Voldtægt (straffelovens § 216)
 • Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222)
 • Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
 • Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
 • Manddrab (straffelovens § 237)
 • Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
 • Frihedsberøvelse (straffelovens § 261).

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispensation

Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes:

 • en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller
 • misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får i første omgang opholdstilladelse i en begrænset periode. Det er som udgangspunkt indtil du fylder 18 år. Hvis din forælder har en midlertidig opholdstilladelse, kan du dog kun få opholdstilladelse indtil tidspunktet for, at din forælders opholdstilladelse udløber. Du har mulighed for at få forlængelse, hvis du og din forælder stadig opfylder visse betingelser. Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse 

Der er også mulighed for, at du kan få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser, når du fylder 18 år. Læs mere om permanent opholdstilladelse

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.

Der kan under de enkelte trin være forskel på, hvad du skal gøre afhængigt af, om du ansøger samtidigt med, at din forælder ansøger om ægtefællesammenføring, eller om du ikke ansøger samtidigt med en forælder. Det er beskrevet under det enkelte trin, når der er forskel.

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Familiesammenføring

Gebyr:

6.380 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser
 • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Betal med Dankort, VISA, MasterCard, JCB eller Maestro

Betal via international bankoverførsel

Sagsbestillings-id:

Betal gebyret i dansk netbank

Dansk netbank

På denne side kan du se de informationer, som du skal benytte, når du betaler gebyr via netbank.

Betaling i netbank

Benyt disse informationer ved betaling af sagen i din netbank.

Få tilsendt indbetalingskort og betal gebyret på posthuse eller i banker

Bestil indbetalingskort

På denne side kan du bestille et indbetalingskort, som du kan benytte til betaling i Danmark på posthuse og i banker.

Indbetalingskortet sendes til den adresse i Danmark, som du angiver nedenfor.

Du og din forælder skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for følgende, hvis du ansøger samtidigt med en forælder:

Du kan få brug for følgende, hvis du ikke ansøger samtidigt med en forælder:

Afsæt gerne

30-40 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du (eller en voksen, der søger på vegne af dig) og din forælder i Danmark skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan I udfylder det, og hvilken dokumentation I skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Skema I skal bruge, hvis du ansøger samtidigt med en forælder

Hent print selv skema FA6:

Skema I skal bruge, hvis ikke du ansøger samtidigt med en forælder

Hent print selv skema FA7:

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller
 • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri. Se oversigt over de politistationer, der optager biometri

Ansøgningen kan også sendes til Udlændingestyrelsen.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver ansøgningen, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Når du bor hos din forælder i Danmark, behøver du ikke noget opholdskort. Hvis du ikke ønsker et opholdskort, behøver du derfor heller ikke at få taget fingeraftryk og ansigtsfoto. I stedet skal du vedlægge 2 pasfotos af dig, når I indgiver ansøgningen. 

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os