Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Hurtig jobstart tager normalt
0-10 dage

Gebyr for sagsbehandling
4.295 kr.

Ved en ansøgning om opholds-og arbejdstilladelse efter fast-track ordningen er det din arbejdsgiver, der tager sig af selve ansøgningsprocessen med en fuldmagt fra dig. 

Det er dog vigtigt, at du kender ordningens betingelser og de muligheder den giver dig. Det kan du læse om i denne spalte.

Hvad er Fast-track?

Fast-track ordningen gør det hurtigere og lettere for certificerede virksomheder, at hente udenlandske medarbejdere med særlige kvalifikationer til Danmark.

Det betyder, at du som højtkvalificeret medarbejder kan få en hurtig og fleksibel jobstart hos din certificerede arbejdsgiver.

Samtidig giver ordningen mulighed for, at du kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet.

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at din arbejdsgiver er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Du og din arbejdsgiver kan læse mere om certificering her.

Du kan finde listen over samtlige virksomheder, som er certificeret af SIRI til at ansætte udenlandsk arbejdskraft efter fast-track ordningen her.

Fast-track ordningen er inddelt i fire spor:

Du kan benytte ordningen, hvis du er tilbudt job i en certificeret virksomhed, og hvis jobbet opfylder betingelserne på et af de nævnte spor.

En ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter fast-track ordningen skal indgives online af din arbejdsgiver.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne og til at repræsentere dig i sagen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Hvis du ikke ønsker at lade dig repræsentere af din arbejdsgiver, skal I følge den særlige procedure for ansøgning om fast-track via AR1.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Kun aflønning som reelt udgør likvide midler kan indgå i vurderingen af lønniveauet. 

Indbetaling til arbejdsmarkedspensioner kan medregnes ved opgørelse af lønniveauet. 

Værdien af andre løndele som fx de nedennævnte, kan derfor ikke medregnes:

 • Kost og logi
 • diæter
 • fri bil
 • fri telefon
 • internet
 • naturalier
 • abonnementer og andre ydelser 

Du må gerne modtage sådanne løndele, men de kan ikke indgå i vurderingen af, om de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige. 

Du skal vedlægge en kopi af din jobkontrakt eller jobtilbud, når du ansøger. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Hvis SIRI er i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Løn skal udbetales til en dansk bankkonto i en bank, der driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. Der kan heller ikke fratrækkes fx udgifter til husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til dansk bankkonto.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet.
Hvis du indrejser efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark. Din løn må i de første 90 dage i Danmark gerne udbetales til en udenlandsk konto.
Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling. 

Du er ikke omfattet af kravet om udbetaling til dansk bankkonto hvis du ansøger om opholdstilladelse efter positivlisten for højtuddannede, som forsker eller efter fast-track-ordningens forskerspor, og dit ophold ikke overstiger 180 dage, regnet fra din indrejse i Danmark. 
Vær dog opmærksom på, at du omfattes af kravet, hvis den kortvarige ansættelse forlænges udover 180 dage.

Øvrige løndele, som de nedennævnte, kan ikke indgå i vurdering af hvorvidt lønniveauet er sædvanligt:

 • Kost og logi
 • Diæter
 • Fri bil
 • Fri telefoni
 • Internet
 • Naturalier
 • Abonnementer
 • Andre ydelser, som du tilbydes af arbejdsgiveren

Listen er ikke udtømmende.

Hvis du vil arbejde indenfor et lovreguleret erhverv, fx som læge, er det i visse tilfælde en betingelse, at du har en dansk autorisation. Læger skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation til sundhedspersoner.

De nærmere betingelser afhænger af den danske lovgivning for de enkelte erhverv.

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet om hvilke erhverv, der kræver dansk autorisation eller lignende dansk godkendelse.

Opholdstilladelse på denne ordning betinges af, at personer med opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til dig (ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer), ikke må have fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse.

Hvis du søger på forskersporet, så gælder denne betingelse ikke for din opholdstilladelse.

Beløbssporet

Du kan vælge beløbssporet, hvis din løn er på mindst 445.000 kr. Det svarer til beløbsgrænsen på beløbsordningen.

 

Din løn skal mindst svare til beløbsgrænsen på beløbsordningen.

 • Det er et krav, at du er blevet tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst 445.000 kr. (2021 niveau).
 • Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.
 • Kravet om en løn på mindst beløbsgrænsen skal være opfyldt, selv om du holder ferie uden løn. 

Du kan læse mere om beløbsgrænsen her

Løn skal udbetales til en dansk bankkonto. 

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto. 

Lønnen kan kun bestå af:

 • Likvide midler
 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension
 • Udbetalte feriepenge

Det er kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du får tilladelse til at arbejde, som kan indgå i lønnen op til og med beløbsgrænsen

Hvis du optjener feriepenge, der først udbetales i næste ferieår, kan disse feriepenge ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. 

Du kan ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. 

Forskersporet

Hvis du er blevet tilbudt en stilling som forsker, kan du bruge forskersporet. Der skal være forskningsmæssige grunde til, at netop du skal varetage stillingen som forsker. Det betyder, at jobbet skal være tæt knyttet til dig som person, og at hovedformålet med opholdet skal være forskning.

Du skal være opmærksom på, at gæsteforskere og ph.d.–studerende ikke er omfattet af forskersporet.

Hvis du er gæsteforsker, kan du læse videre her.

Hvis du skal tage en ph.d.-uddannelse, kan du læse videre her.

Hvis du som forsker, videnskabsmand eller foredragsholder er inviteret til at undervise i en kortere periode end 90 dage, behøver du muligvis ikke en opholds- og arbejdstilladelse, da du kan være omfattet af fritagelsesreglerne. Du kan læse mere om fritagelsesreglerne her.

Det samme gælder, hvis du skal arbejde som forsker ved et universitet eller en virksomhed i Danmark, og varigheden af dit samlede ophold er 90 dage eller mindre, regnet fra din indrejse.

Hvis du er visumpligtig, skal du før din indrejse have fået et visum, som er gyldigt i hele opholdsperioden.

Læs mere her om betingelserne for henholdsvis visumfrie og visumpligtige ophold og om, hvordan du ansøger om visum.

Hvis du på forhånd forventer at opholde dig i Danmark i mere end 90 dage, skal du, før du rejser ind, have fået en opholdstilladelse som også dækker de første 90 dage.

Hvis du, udover dit primære job, ønsker at være tilknyttet flere danske universiteter som forsker eller får anden bibeskæftigelse, kan du gøre det uden at søge særskilt tilladelse til det.

Du kan læse mere om hvilke rettigheder en tilladelse på fast-track giver her.

Du kan læse mere om betingelserne for bibeskæftigelse her.

Der er ikke krav om, at du ansættes fuld tid som forsker, men du skal have en kontrakt eller et konkret jobtilbud, som viser, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Med en tilladelse som forsker efter fast-track ordningen, kan du skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse eller ændret forskningsprojekt. Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Du skal orientere SIRI hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Det at være censor, eller at udføre andet bedømmelsesarbejde, kan være så tæt knyttet til din stilling som forsker ved et dansk universitet, at det kan være naturligt, at du søger beskikkelse som censor.

Som forsker kan du derfor lade dig allokere som censor, eller til andet bedømmelsesarbejde, ved et andet universitet, uden at søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Det gælder for både skiftlige og mundtlige censoropgaver.

SIRI foreslår, at du sender en kopi af din beskikkelse fra censorkorpset, så der ikke bliver tvivl om, at du er beskikket som censor eller til andet bedømmelsesarbejde.

Uddannelsessporet

Hvis du er en højtkvalificeret udlænding med en betydelig erhvervserfaring inden for et bestemt arbejdsområde så er uddannelsessporet relevant for dig, hvis formålet med dit ophold i Danmark er

 • at blive oplært på et højtkvalificeret niveau i den certificerede virksomhed, eller 
 • at du skal oplære medarbejdere i den certificerede virksomhed på et højtkvalificeret niveau.

Din arbejdsgiver skal beskrive det uddannelsesmæssige formål med det planlagte ophold, hvis der ansøges om tilladelse på dette spor.

Hvis du er trainee kan du ikke få tilladelse efter fast-track ordningens uddannelsesspor, da trainee-ophold ikke opfylder betingelsen om at være et uddannelsesophold på et tilstrækkeligt højt niveau.

Du kan læse mere om trainee-ordningen her.

Korttidssporet

Hvis du ikke er omfattet af fritagelsesreglerne, men er tilbudt en kontrakt på højst 90 dage hos en certificeret virksomhed, så er korttidssporet relevant for dig. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske vilkår. Det kan du læse mere om her.

De 90 dage kan fordeles på flere ophold.

Tilladelse skal søge for hvert ophold og den samlede periode må ikke overskride 90 dage pr. år regnet fra indrejsen i Danmark.

Hvis du får en foreløbig arbejdstilladelse, regnes længden på opholdstilladelsen fra datoen for den foreløbige tilladelse.

Ophold i Danmark på et andet grundlag end korttidsophold medregnes ikke i beregningen af den periode på maksimalt 90 dage, som reglerne om korttidsophold giver mulighed for.

 

Ved ansøgning om korttidsophold nummer to (og efterfølgende ansøgninger) inden for samme år, skal du vedlægge dokumentation for tidligere korttidsophold.

Hvis du under tidligere korttidsophold har opholdt dig i Danmark i kortere tid, end hvad der blev givet tilladelse til, vil det være muligt alene at medregne den faktiske opholdstid. Der skal i så fald indsendes dokumentation for ind- og udrejse i forbindelse med tidligere korttidsophold.

Dokumentation kan fx bestå af: 

 • Stempler i pas
 • Boardingkort eller anden rejsedokumentation
 • Interne HR-oplysninger/registreringer under tidligere korttidsophold fra din daværende arbejdsgiver. 

En opholds- og arbejdstilladelse på korttidssporet kan ikke forlænges.

Jobskiftereglen gælder ikke mellem to korttidsophold hos samme arbejdsgiver.

Hvordan får jeg hurtig jobstart?

Fast-track ordningen giver mulighed for hurtig jobstart.

Der er to veje til hurtig jobstart, afhængigt af, om du har lovlig adgang til Danmark eller ikke.

Hvis du ikke har behov for hurtig jobstart, kan du afvente, at SIRI træffer afgørelse i sagen indenfor vores servicemål.

Selv om du ikke benytter dig af muligheden for hurtig jobstart, vil du med en fast-track tilladelse stadig være undtaget fra reglerne om bortfald af din opholdstilladelse. Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Hvis den virksomhed, hvor du skal ansættes, er certificeret til at benytte fast-track ordningen, er virksomheden blevet vejledt om, hvordan man får hurtig jobstart. Til din orientering får du fremgangsmåden her: 

 

Hvis du selv kan sørge for lovlig indrejse i Danmark, fx hvis du er visumfri eller har et gyldigt Schengenvisum, skal du og din arbejdsgiver gøre følgende for, at du kan få hurtig jobstart:

 • Din arbejdsgiver skal indgive en ansøgning om tilladelse efter fast-track ordningen med en fuldmagt fra dig.
 • Din arbejdsgiver skal derefter på dine vegne bestille tid til et møde hos SIRI om foreløbig arbejdstilladelse. Tidsbestillingen sker via et link i den kvittering som din arbejdsgiver modtager efter indgivelse af ansøgningen eller efter aftale med din arbejdsgivers kontaktperson i SIRI. Bemærk at det ikke er muligt at bestille tid til dette møde via nyidanmark.dk.
 • Du skal møde i SIRIs borgercenter på det bestilte tidspunkt. Du skal medbringe dit pas og kvitteringen for, at ansøgningen er indgivet. Til mødet foretager SIRI en række kontroller, herunder identitetskontrol, kontrol af om du er registreret som uønsket i Schengen, og af om du har indgået en kontrakt med en certificeret virksomhed. Desuden vil SIRI tjekke om gebyret er blevet betalt. Du skal også afgive biometri.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du straks få en foreløbig arbejdstilladelse, som betyder, at du kan begynde at arbejde med det samme. Den foreløbige tilladelse gælder indtil SIRI har færdigbehandlet din ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du er visumpligtig og ikke allerede har mulighed for at indrejse lovligt i Danmark og møde hos SIRI, skal du gøre følgende for at få hurtig jobstart:

 • Din arbejdsgiver skal indgive en ansøgning om tilladelse efter fast-track ordningen med en fuldmagt fra dig. Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.
 • Din arbejdsgiver skal derefter give SIRI besked om, at I ønsker hurtig jobstart. Det gøres ved at benytte SIRIs kontaktformular (vælg muligheden "Jeg skal indsende dokumentation eller nye oplysninger til en sag hos SIRI"). I beskeden skal ansøgningens sagsbestillings-id (SB-ID) og det referencenummer, som fremgår af kvitteringen for ansøgningen, oplyses.
 • Du skal senest 14 dage efter ansøgningen er indgivet afgive biometri på den nærmeste danske repræsentation.

SIRI vil, når biometrien er modtaget, give en opholds- og arbejdstilladelse, hvis betingelserne er opfyldt. SIRI bemyndiger samtidig den danske repræsentation til at udstede et langtidsvisum (visumtype D) så du kan indrejse i Danmark.

Når du er indrejst, kan du straks registrere sin bopæl ved folkeregisteret og få udstedt et sundhedskort.

Hvis din arbejdsgiver indgiver online ansøgningen på en dag, hvor vores borgercenter er åbent, og du er visumfri eller på anden måde kan indrejse lovligt i Danmark, kan SIRI give en foreløbig arbejdstilladelse samme dag som ansøgningen indgives. Det forudsætter selvfølgelig, at der er ledige tider at booke i borgercenteret.

Hvis du ikke kan indrejse, vil vi typisk træffe afgørelse senest 10 dage efter vi har modtaget ansøgning med afgivet biometri og betalt gebyr.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter fast track ordningen? – og hvad må du ikke?

 

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til. 

Med en tilladelse efter fast-track ordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt.

Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Hvis du har tilladelse på beløbssporet, skal din løn fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstilladelse kan udløbe før din opholdstilladelse. Det sker, hvis du har fået tilladelse til at bo i Danmark i en periode, mens du søger nyt job.

Det er vigtigt, at du ikke arbejder under dette jobsøgningsophold, da det kun er beregnet til at søge nyt job i Danmark. 

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse.  

Hvis du ønsker bibeskæftigelse, skal du have en særlig tilladelse til dette. Hvis du har fået tilladelse på forskersporet, er du fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse hos øvrige arbejdsgivere, og du skal derfor ikke søge om særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse efter fast-track ordningen giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Med en dansk opholdstilladelse må man normalt ikke opgive sin danske adresse eller opholde sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør man det, bortfalder tilladelsen.

Med en tilladelse efter fast-track ordningen er du undtaget fra disse bortfaldsregler, og du må derfor gerne opgive din danske adresse i perioder med ophold i udlandet.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Hvis du får tilladelse til jobsøgning efter udløbet af din ansættelseskontrakt, gælder undtagelsen fra bortfald dog ikke i jobsøgningsperioden.

Hvis du i perioder opholder dig i udlandet og ikke får udbetalt den løn, som blev oplyst, da du ansøgte om opholds- og arbejdstilladelse, skal din arbejdsgiver kunne dokumentere, at du ikke har været i Danmark i de pågældende perioder.

Dette kan fx dokumenteres med følgende:

 • Dokumentation for frameldelse i CPR, hvis du er ude i mere end 3 måneder
 • Boardingkort
 • Stempler i pas
 • Lønsedler fra udlandet

Din arbejdsgiver kan blive bedt om denne dokumentation i forbindelse med din eventuelle ansøgning om forlængelse af tilladelsen og i forbindelse med kontrol på området.

Du kan læse mere om kontrol her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.
Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

 

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses gyldighedsperiode er kortere, end den normalt kunne være. 

Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

En tilladelse til et korttidsophold kan højst være af 90 dages varighed inden for en periode på et år.

Tilladelsen kan ikke forlænges. De 90 dage kan dog fordeles på flere ophold. Der skal søges om tilladelse for hvert ophold, og det samlede antal dage må ikke overstige 90. De 90 dage beregnes fra indrejsen i Danmark.

Hvis din ansættelseskontrakt er på mindre end 90 dage, vil din tilladelse udløbe 14 dage efter kontraktens ophør, hvis det er muligt inden for grænsen på 90 dage i alt.

Hvis du ansættes for en kortere periode end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme varighed som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge et nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være fast-track ordningen, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens vi behandler ansøgningen, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis din ansættelsesperiode er på 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din tilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber under sagsbehandlingen.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse efter ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse. 

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed. 

Du kan finde mere vejledning på siden Din situation ændrer sig.

 

Hvis du mister dit job, skal du give besked til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. 

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Bemærk, at du ikke kan få jobsøgningsophold, hvis du har tilladelse på spor 4 - korttidsophold

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har modtaget tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Med en tilladelse efter fast-track ordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt. Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold og på beløbssporet skal din løn skal fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Du skal orientere SIRI hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Din familie vil også være undtaget fra bortfaldsreglerne, og må derfor også gerne opgive den danske adresse i perioder med ophold i udlandet eller opholde sig udenfor Danmark i mere end 6 måneder i træk.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse efter fast-track ordningen behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal have en ansættelsesaftale med dansk registreret virksomhed, som er certificeret af SIRI, for at kunne ansøge. 

Før din arbejdsgiver indgiver en ansøgning, skal der oprettes et SB-ID til ansøgningen, og du eller din arbejdsgiver skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du her på siden på ansøgnings-fanen til højre. Det må gerne være din arbejdsgiver, som opretter et SB-ID og betaler gebyret.

På ansøgningsfanen til højre kan du og din arbejdsgiver også finde det ansøgningsskema, din arbejdsgiver skal udfylde – skema AR6.

Du skal give din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver. 

Denne fane er henvendt til arbejdsgivere, som indgiver ansøgning på vegne af ansøger. 

På denne fane kan du som arbejdsgiver se, hvad du og ansøgeren skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI). 

Det er vigtigt, at du og ansøgeren har sat jer grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis ansøger er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal I ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for biometrioptag er derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Fast-track ordningen

Gebyr:

4.295 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé, at indsamle den nødvendige dokumentation inden ansøgningsskemaet udfyldes. I kan bruge denne tjekliste.

Hvis I vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal der vedlægges autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Ansøgeren skal give arbejdsgiveren fuldmagt til at indgive ansøgningen. I kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

 

Arbejdsgiver skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Arbejdsgiveren udfylder ansøgningsskemaet

 

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema AR6.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation, der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du skal have fuldmagt fra ansøger for at benytte skema AR6.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her. 

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

        Benyt online skemaet AR6

 

Når der ansøges om en opholdstilladelse, skal ansøger have optaget biometri.

Det betyder, at der skal tages et ansigtsfoto og afgives fingeraftryk. Ansigtsfoto og fingeraftryk bliver lagret på en chip på det opholdskort, som ansøger får, hvis SIRI giver tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Hvis I ønsker hurtig jobstart

Hvis I ønsker hurtig jobstart, kan du springe direkte til de følgende trin.

 

Hvis I ikke ønsker hurtig jobstart

Der kan optages biometri

I nogle lande har Danmark ikke en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis ansøger befinder sig i et land, hvor Danmark er repræsenteret via en norsk repræsentation, skal ansøger møde frem og aflevere et ansigtsfoto. Hvis der senere gives opholdstilladelse på baggrund af ansøgningen, skal ansøger have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at I besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

I ønsker hurtig jobstart - og ansøger er allerede i Danmark

Hvis ansøgningen er indgivet, og ansøger opholder sig lovligt i Danmark, idet ansøger

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget fra krav om visum, eller
 • har gyldig opholdstilladelse i Danmark eller et andet Schengen land,

kan ansøger møde i SIRIs Borgercenter og bede om en foreløbig tilladelse til at påbegynde arbejdet straks. Tidsbestillingen sker via et link i den kvittering som arbejdsgiveren modtager efter indgivelse af ansøgningen eller efter aftale med arbejdsgiverens kontaktperson i SIRI. Det er ikke muligt at bestille tid til dette møde her på nyidanmark.dk. 

Til mødet foretager SIRI en række kontroller, herunder identitetskontrol, kontrol af om ansøger er registreret som uønsket i Schengen, og arbejdsgiveren er certificeret til at benytte fast-track ordningen. Desuden vil SIRI tjekke om gebyret er blevet betalt. Ansøger skal også afgive biometri.

 

Ansøger skal til mødet medbringe

Du ønsker hurtig jobstart - du er i udlandet og har ikke mulighed for at rejse ind i Danmark

Hvis ansøgningen er indgivet, men du er visumpligtig og har ikke mulighed for at indrejse lovligt i Danmark skal din arbejdsgiver sende en e-mail til work@siri.dk om, at I ønsker hurtig jobstart.

I e-mailen skal arbejdsgiveren oplyse ansøgningens sagsbestillings-id (SB-ID) og det referencenummer, som fremgår af kvitteringen.

Du skal hurtigst muligt, og senest 14 dage efter ansøgningen er indgivet, afgive biometri på den nærmeste danske repræsentation.

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte jer.

Hvis I har bedt om hurtig jobstart fra udlandet, vil vi typisk træffe afgørelse senest 10 dage efter vi har modtaget ansøgning med biometri og gebyr. Dette forudsætter dog, at vi har alle de nødvendige oplysninger.

 

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig