Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Bemærk: Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket forlænget og kan forventes at tage
1-4 måneder

Gebyr for sagsbehandling
1.890 kr.

Hvem kan ansøge om etableringskort?

Hvis du har afsluttet en dansk professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse og er tildelt en dansk professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad, kan du ansøge om at få et etableringskort.

Uddannelser, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men hvor der kun foreligger en udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), vil dog ikke kunne danne grundlag for et etableringskort.

Du kan søge om etableringskort efter hver afsluttet professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, fx hvis du har gennemført en kandidatuddannelse og fik etableringskort, og derefter afslutter en ph.d.-uddannelse, kan du igen søge om etableringskort efter ph.d.-uddannelsen er afsluttet.

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at du er blevet tildelt en dansk bachelor-, professionsbachelor- kandidat- eller ph.d.-grad fra en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution i Danmark.

En masteruddannelse svarer til en dansk kandidatuddannelse.

En gennemført solistuddannelse ved et af musikkonservatorierne eller Operaakademiet, hvor du har videreuddannet dig inden for dit speciale, svarer til en dansk ph.d.-grad.

Når du ansøger, skal du dokumentere, at du har gennemført uddannelsen. Det gør du ved at vedlægge dit eksamensbevis (diplom). En forhåndsgodkendelse er ikke nok som bevis for opnået grad.

Foruden diplom kan du dokumentere at have gennemført uddannelsen ved at vedlægge et officielt dokument udstedt af uddannelsesinstitutionen. Det skal fremgå af dokumentet, at uddannelsen er gennemført, at graden er opnået, og at du blot afventer det officielle diplom.

Hvis du har gennemført en uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men hvor der kun foreligger en udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), kan du ikke få etableringskort på baggrund af den uddannelse.

Du skal ansøge inden 1 år efter afslutningen af din danske uddannelse.

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Det er et krav, at du har penge nok til at kunne forsørge dig selv det første år af dit etableringsophold. Hvis du har familie, som samtidig søger om opholdstilladelse, skal også deres forsørgelse dokumenteres.

Du har penge nok, hvis du har et beløb svarende til:

 • 92.388 kr. (2023-niveau) hvis du er i Danmark uden familie
 • 184.776 kr. (2023-niveau) hvis du har ægtefælle, der også ansøger
 • 274.452 kr. (2023-niveau) hvis du har ægtefælle og børn, der også ansøger
 • 184.776 kr. (2023-niveau) hvis du har børn, der ansøger samtidig, men ingen ægtefælle 

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv (og dine eventuelle familiemedlemmer), kan enten være et eller flere bankudskrifter, eller en eller flere ansættelseskontrakter. En kombination af bankudskrift og ansættelseskontrakt accepteres ikke.

Dokumentationen skal være dateret, og skal vise dit navn.

Bankudskrifter skal vise saldo, og må ikke være mere end 30 dage gamle. Hvis der er tvivl om valuta, skal møntfod ligeledes fremgå. Såfremt du vedlægger flere bankudskrifter, skal de være dateret samme dato.

Ansættelseskontrakter skal vise din indkomst, og skal være aktuel. Der stilles ikke krav til varigheden af ansættelsen, men alene til indkomsten.

Du kan læse mere om selvforsørgelseskravet her

Du må ikke modtage dimittenddagpenge eller hjælp efter lov om aktiv socialpolitik under dit ophold i Danmark

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med et etableringskort – og hvad må du ikke?

Opholdstilladelsen giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Hvis du har en opholdstilladelse som studerende, og ansøger om et etableringskort, har du ret til at påbegynde et arbejde, så snart du har indgivet din ansøgning om etableringskort.

Når du får tilladelse til et etableringsophold, har du ret til at arbejde i Danmark i hvilken som helst virksomhed og stilling. Du behøver ikke ansøge om en arbejdstilladelse, når du får et job.

Du må også gerne drive selvstændig virksomhed.

Du skal ikke ansøge om en ny opholdstilladelse, hvis du skifter job.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

Under dit etableringsophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må fx ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller dimmitenddagpenge – og der kan også være andre ydelser, som du ikke må modtage.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Etableringskort gives i første omgang for 2 år.

Det er muligt at forlænge dit etableringskort med yderligere 1 år, hvis du er ansat i en stilling, der er relevant i forhold til en afsluttet uddannelse, der kan danne grundlag for et etableringskort.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et etableringskort i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Er din familie allerede i Danmark, skal de ansøge om en ny opholdstilladelse, hvis de fortsat vil bo i Danmark sammen med dig.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholdstilladelse baseret på et etableringskort behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).  Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Læs mere om lovligt ophold her

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Dette kan gøres her på siden på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, EK1 online.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

Hvis du har en opholdstilladelse som studerende, og ansøger om et etableringskort, har du ret til at påbegynde et arbejde, så snart du har indgivet din ansøgning om etableringskort.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør I på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Etableringskort

Gebyr:

1.890 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema EK1.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet EK1

 

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri hos:

 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig