Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan ansøge om permanent ophold efter udtrædelsesaftalen?

Hvis du er britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger, og har taget lovligt ophold i Danmark – i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed – inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020, kan du bevare din ret til ophold i Danmark.

Du har ret til permanent ophold efter udtrædelsesaftalen, når du har haft faktisk og reelt ophold i Danmark i mindst 5 sammenhængende år og i hele perioden har opfyldt betingelserne for et (eller flere) opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Hvis du allerede har opnået permanent ophold, kan du vedlægge dit tidligere udstedte EU opholdsdokument til ansøgningen, og behøver ikke vedlægge yderligere dokumentation. Du kan dermed ombytte dit tidligere udstedte opholdsdokument til et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen. Det er uden betydning, om din ret til permanent ophold blev opnået, inden Storbritannien blev medlem af EU. Det har heller ikke nogen betydning, om du har opnået permanent ophold som tredjelandsstatsborger efter dansk national lovgivning. 

Hvad er betingelserne for at få permanent ophold efter udtrædelsesaftalen?

Du er britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger, og har allerede opnået permanent ophold i Danmark efter EU-reglerne eller dansk lovgivning.

Du skal indgive en ansøgning om udstedelse af et nyt opholdsdokument på baggrund af udtrædelsesaftalen.  Du skal vedlægge en kopi af dit opholdsdokument, da du kan ombytte dit tidligere udstedte opholdsdokument til permanent opholdsret efter udtrædelsesaftalen.

Hvis du ikke længere er i besiddelse af et gyldigt opholdsdokument, der beviser din permanente opholdsret, skal du indgive en ansøgning om en ny permanent opholdsstatus efter udtrædelsesaftalen. 

Du er britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger, og har opnået permanent ophold i Danmark efter EU-reglerne, men du er udrejst til et andet land. Du vil være omfattet af udtrædelsesaftalen, hvis du vender tilbage til Danmark inden 5 år efter din udrejse. Du skal blot huske at søge om et nyt permanent opholdsdokument i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen senest den 31. december 2021. Du kan eventuelt indgive din ansøgning på en dansk repræsentation eller ansøgningscenter i det land, du opholder dig. 

Du kan se en liste over steder, hvor du kan indgive din ansøgning i udlandet her

Du skal vedlægge en kopi af dit EU-opholdsdokument, da du skal ombytte dit tidligere udstedte EU-opholdsdokument til et permanent opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen.

Du er britisk statsborger eller familiemedlem til en britisk statsborger, og har taget lovligt ophold i Danmark – i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed – inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020.

Det er ikke et krav for at opnå retten til permanent ophold efter udtrædelsesaftalen, at du som britisk statsborger har haft et permanent EU-opholdsdokument i transitionsperioden.

Hvis du har været i Danmark i mindst 5 sammenhængende år, kan du få et permanent opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen. Du skal fortsat opfylde betingelserne for permanent ophold efter EU-reglerne.

Læs nærmere herom herunder. 

Du skal have faktisk og reelt ophold i 5 år. Du skal altså have foretaget en reel og faktisk flytning til Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt, at du har været registreret på en dansk adresse, eller at du står som ejer eller lejer af en bolig i Danmark.

Du skal i løbet af de 5 sammenhængende år have opfyldt betingelserne for mindst ét opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Et lovligt opholdsgrundlag kan være, at du i femårs perioden enten har været arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, studerende, person med tilstrækkelige midler eller pensionist. Det er ikke afgørende, om du har opfyldt betingelserne for det samme opholdsgrundlag i hele perioden.

Som tredjelandsstatsborger vil dit opholdsgrundlag som udgangspunkt have været som familiemedlem til en britisk statsborger.  Du vil også kunne opnå ret til permanent ophold, når du har haft reelt og faktisk ophold i Danmark i 5 sammenhængende år, og hvor den britiske statsborger også har opfyldt betingelserne for lovligt ophold i samme periode.

Hvis du som tredjelandsstatsborger ikke længere er familiemedlem til en britisk statsborger i løbet af de 5 års ophold i Danmark, kan du – under visse betingelser – fortsat opfylde betingelserne og bevare dit ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen.

Du skal som udgangspunkt have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i hele femårsperioden.

Midlertidige ophold i udlandet på tilsammen under 6 måneder om året vil dog ikke i sig selv være til hinder for, at du kan opnå permanent ophold.

Det samme gælder ved ét udlandsophold af op til et års varighed, som skyldes vægtige grunde eller udlandsophold af længere varighed, som skyldes f.eks. værnepligt eller udstationering.

Hvilke rettigheder får jeg med et permanent opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen?

Du har de samme rettigheder som med et opholdsdokument, som ikke er permanent- med den tilføjelse, at du ikke længere behøver at opfylde de betingelser, der var for dit oprindelige opholdsgrundlag. 

Det betyder, at du ikke mister din opholdsret i Danmark, hvis du f.eks. ophører med at arbejde, studere, drive selvstændig virksomhed osv. 

Kan jeg miste min permanente opholdsret?

Hvis du har opnået permanent opholdsret, bevarer du den så længe, du har faktisk og reelt ophold i Danmark.

Udrejst i mindre end 5 år 

Hvis du har fået et permanent opholdsdokument i henhold til udtrædelsessaftalen, og du opholder dig uden for Danmark i mindre end 5 år, vil du ikke miste din permanente opholdsret. 

Udrejst i mere end 5 år 

Hvis du har opnået permanent opholdsret og opholder dig uden for Danmark i mere end 5 år, vil du som udgangspunkt miste din permanente opholdsret. 

Hvis SIRI påtænker at træffe en ny afgørelse om dit opholdsgrundlag, fremsendes der en partshøring , hvor du har mulighed for at komme med bemærkninger og eventuel dokumentation, inden vi træffer afgørelse.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for hverken permanent opholdsret eller for et af de øvrige opholdsgrundlag efter udtrædelsesaftalen, vil din tilknytning til Danmark blive vurderet, og det kan have betydning for, om du bevarer din opholdsret.

Der bliver i den forbindelse blandt flere andre forhold set på, hvor længe du har boet i Danmark og din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kan min familie få opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen?

Udtrædelsesaftalen sikrer, at alle familiemedlemmer uanset nationalitet - som ved udløbet af overgangsperioden er lovligt bosiddende sammen med en britisk statsborger i Danmark - kan blive boende i Danmark under samme betingelser som inden udløbet af overgangsperioden. Man skal dog opfylde kravet om at ansøge om nyt opholdsdokument. 

Dette gælder også for nære familiemedlemmer, som endnu ikke er bosat i Danmark inden overgangsperioden.  De vil kunne flytte til Danmark efter overgangsperioden, forudsat at de f.eks. stadig er gift med den britiske statsborger, når han eller hun ansøger om at flytte til Danmark, og den britiske statsborger ikke i mellemtiden har opgivet sin opholdsstatus i Danmark. 

Din familie opnår ikke automatisk ret til permanent ophold efter udtrædelsesaftalen, blot fordi du har opnået ret til permanent ophold.

Din familie skal selv have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i fem år og i hele perioden have opfyldt betingelserne for et opholdsgrundlag efter udtrædelsesaftalen. 

Læs mere om opholdsgrundlag som familiemedlem her

Hvad hvis jeg har dobbelt statsborgerskab?

Hvis du udover at være britisk statsborger også er dansk statsborger, behøver du ikke ansøge om et nyt opholdsdokument, da din ret til at opholde dig i Danmark er sikret gennem dit danske statsborgerskab.

Hvis du udover at være britisk statsborger også er statsborger i et EU-land, behøver du heller ikke ansøge om et nye opholdsdokument, da du har ret til at opholde dig i Danmark efter EU-reglerne. Du bør dog sikre dig, at du har et EU-opholdsdokument, som beviser din ret til ophold som EU-borger.

Du har derfor ret, men ikke pligt til at ansøge om et nyt opholdsdokument for britiske statsborgere i løbet af 2021.

Hvad hvis jeg har en permanent opholdstilladelse efter udlændingeloven?

Hvis du har en permanent opholdstilladelse efter udlændingeloven, behøver du ikke ansøge om et nyt opholdsdokument, da du har ret til at opholde dig i Danmark efter udlændingeloven. Det kan fx være, at du har fået en permanent opholdstilladelse i Danmark, inden Storbritannien blev medlem af EU, som familiesammenført eller på baggrund af arbejde.

Du har derfor ret, men ikke pligt til at ansøge om et nyt opholdsdokument for britiske statsborgere i løbet af 2021.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

Ansøgning om et nyt opholdsdokument på baggrund af udtrædelsesaftalen mellem EU og det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du kan senest indgive din ansøgning den 31. december 2021. Ansøgninger indgivet efter den 31. december 2021 vil kun blive behandlet, hvis SIRI vurderer, at der er tale om særlige undskyldelige omstændigheder.

Før du indgiver en ansøgning skal du have dine relevante dokumenter klar i digital form. 

Du kan se, hvilke dokumenter du skal have klar på ansøgnings-fanen til højre. Her kan du også finde det ansøgningsskema, du skal udfylde (BR1).

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

SIRI har lagt en plan for modtagelsen af ansøgninger. Det vil være dit fødselsår, der afgør, hvornår du og dine eventuelle familiemedlemmer bør indgive jeres ansøgning om ny opholdsstatus i løbet af 2021.

Nedenfor kan du se i hvilken måned, du bør indgive din ansøgning.

SIRI opfordrer kraftigt til, at du efterlever nedenstående ansøgningstidspunkter.

Du bør indgive din ansøgning i den måned, som indeholder det årstal, du er født i:

Januar

Hvis du er født inden 1946, bør du indgive din ansøgning i løbet af januar.

Februar

Hvis du er født i perioden 1946-1951, bør du indgive din ansøgning i løbet af februar.

Marts

Hvis du er født i perioden 1952-1958, bør du indgive din ansøgning i løbet af marts.

April

Hvis du er født i perioden 1959-1964, bør du indgive din ansøgning i løbet af april.

Maj

Hvis du er født i perioden 1965-1969, bør du indgive din ansøgning i løbet af maj.

Juni

Hvis du er født i perioden 1970-1972, bør du indgive din ansøgning i løbet af juni.

Juli

Hvis du er født i perioden 1973-1975, bør du indgive din ansøgning i løbet af juli.

August

Hvis du er født i perioden 1976-1979, bør du indgive din ansøgning i løbet af august.

September

Hvis du er født i perioden 1980-1984, bør du indgive din ansøgning i løbet af september.

Oktober

Hvis du er født i perioden 1985-1989, bør du indgive din ansøgning i løbet af oktober.

November
Hvis du er født i perioden 1990-og frem, bør du indgive din ansøgning i løbet af november.

Familier og ægtefæller/samlevende, der ønsker at indgive deres ansøgninger sammen, kan gøre det og opfordres til at indgive disse i den ældste persons ansøgningsmåned.

Eksempel 1: En familie med to forældre og tre børn – hvor moren er ældst – opfordres til at indgive alle fem ansøgninger i den måned, som er anvist for morens fødselsår.

Eksempel 2: To ægtefæller, hvor den ene er født i 1955 og den anden er født i 1959, opfordres til begge at indgive deres ansøgning efter fødselsåret 1955 (i løbet af marts).

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste.

Du kan vedhæfte følgende dokumentation, hvis du har opnået et permanent EU-opholdsdokument:

Hvis du ikke har opnået permanent ophold efter EU-reglerne, skal du vedlægge følgende dokumentation:

 

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som arbejdstager/selvstændig erhvervsdrivende kan du vedlægge:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som studerende kan du vedlægge:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som selvforsørgende på grundlag af tilstrækkelige midler eller som pensionist kan du vedlægge:

Som dokumentation for at du har opfyldt betingelserne som familiemedlem kan du vedlægge:

Hvis du har haft andre opholdsgrundlag end de ovenfor nævnte, skal du vedlægge dokumentation for dette. 

Har du haft skiftende opholdsgrundlag i løbet af den tid, du har opholdt dig i Danmark, bedes du aflevere dokumentation for alle dine opholdsgrundlag.

Afsæt gerne

10-15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema BR1. 

Ansøgningsskemaet indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

 

Online skema BR1

 

Bemærk, hvis du skal udfylde mere end én ansøgning - fx hvis du har familiemedlemmer, der også skal ansøge - skal du lukke din browser helt ned efter hver ansøgning. Hvis du ikke lukker browseren helt ned, efter du har udfyldt og indsendt den første ansøgning, kan du opleve, at online skemaet ikke fungerer efter hensigten. 

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Når du ansøger om et nyt opholdsdokument, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får et nyt opholdsdokument.

Du skal have optaget biometri inden 4 uger efter, at du har indgivet din ansøgning.

Når du har indsendt din ansøgning, vil du senere få tilsendt et link til tidsbestilling hos SIRI. Du skal bruge dette link til at bestille tid til optag af biometri.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger i Danmark.

Du kan se en oversigt over SIRIs afdelinger i Danmark her

Opholder du dig i længere tid i udlandet, kan du i stedet få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller ansøgningscenter.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

  • Indgivet ansøgningen
  • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI