Til forsiden

Permanent opholdstilladelse

Her finder du oplysninger om reglerne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Bemærk, at oplysningerne er en forenklet og redigeret gengivelse af reglerne på området. Hvis du er i tvivl om eller ønsker yderligere information om reglerne, kan du kontakte Udlændingestyrelsen.

Man kan søge om permanent opholdstilladelse, når man ønsker det.

Læs mere om, hvordan man søger om permanent opholdstilladelse.

Bemærk, at der gælder særlige regler for følgende grupper:

Unge mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller fuldtidsbeskæftigelse siden afslutning af folkeskolen.
Læs mere om unge mellem 18 og 19 år

Personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark.
Læs mere om personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark

Folkepensionister og førtidspensionister.
Læs mere om folkepensionister og førtidspensionister 

Grundlæggende betingelser

For at få permanent opholdstilladelse skal man opfylde følgende grundlæggende betingelser:

 • Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har.
 • Man skal være fyldt 18 år.
 • Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser (se nedenfor), skal man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år. Læs mere om lovligt ophold
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet. Læs mere om kriminalitet
 • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand. Læs mere om gæld
 • Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 4 år. Læs mere om offentlig hjælp
 • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Læs mere om integrationserklæringen
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Læs mere om danskkundskaber
 • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år. Læs mere om beskæftigelse
 • Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen. Læs mere om aktuel beskæftigelse

Supplerende betingelser

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover de grundlæggende betingelser også opfylde mindst 2 af 4 supplerende betingelser:

 • Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark. Læs mere om medborgerskab
 • Man skal have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de sidste 4 år og 6 måneder. Læs mere om beskæftigelse
 • Man skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 275.400 kr. (2017-niveau) eller derover de sidste 2 år. Læs mere om indkomst
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 3, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Læs mere om danskkundskaber

De 4 supplerende betingelser rangerer lige, og det er derfor uden betydning, hvilke 2 af de 4 betingelser man opfylder. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil man kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

Hvis man ikke opfylder betingelserne

Hvis man ikke opfylder betingelserne, kan man ikke få permanent opholdstilladelse, medmindre man hører til en af de særlige grupper, der er undtaget fra en eller flere af betingelserne. Læs mere om folke- og førtidspensionister, unge mellem 18 og 19 år, eller personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark

Man vil også kunne undtages fra at opfylde en eller flere af betingelserne, hvis Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN's handicapkonvention, tilsiger det. Læs mere om personer med handicap 

Bemærk, der gælder ikke særlige regler for permanent opholdstilladelse til flygtninge i Danmark. Flygtninge skal derfor opfylde de grundlæggende betingelser og mindst 2 af de 4 supplerende betingelser, der er nævnt ovenfor.

Hvis man ud fra beskrivelsen af reglerne, kan se, at man ikke opfylder betingelserne for permanent opholdstilladelse, kan man i stedet søge om en forlængelse af sin tidsbegrænsede opholdstilladelse. Man kan så eventuelt på et senere tidspunkt søge om en permanent opholdstilladelse.

Hvis man har stillet økonomisk sikkerhed

Hvis man har opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring, har den herboende ægtefælle normalt stillet en økonomisk sikkerhed.

For at Udlændingestyrelsen kan forlænge den tidsbegrænsede opholdstilladelse, skal den herboende ægtefælle forlænge den oprindelige sikkerhed eller stille en ny økonomisk sikkerhed. Læs mere om forlængelse af sikkerhedsstillelsen ved forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse

Hvis man får permanent opholdstilladelse, skal den herboende ægtefælle ikke længere stille en økonomisk sikkerhed, og sikkerhedsstillelsen vil blive frigivet af kommunen. Alle henvendelser vedrørende frigivelse af sikkerhedsstillelse skal rettes til bopælskommunen.

Hvis man har ophold efter EU-reglerne

For ansøgere, som har ophold efter EU-reglerne, gælder der andre regler for permanent ophold. Hvis man er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed (enten som EU-statsborger eller familiemedlem til en EU-statsborger), og man har ret til ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal man rette henvendelse til Statsforvaltningen, hvis man ønsker vejledning om permanent ophold efter EU-reglerne.

Læs mere om ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på Statsforvaltningens hjemmeside. 

Der gælder særlige regler for familiemedlemmer til en dansk statsborger, som er omfattet af EU-retten. Det drejer sig om familiemedlemmer til en dansk statsborger, som har udnyttet retten til fri bevægelighed ved at være arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, studerende eller selvforsørgende person i et andet EU-land, og herefter vender tilbage til Danmark. Har man spørgsmål om dette, skal man kontakte Statsforvaltningen.

Hvis man som EU-statsborger har opholdstilladelse efter reglerne i udlændingeloven, har man mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse efter de regler i udlændingeloven, som er beskrevet ovenfor.Senest opdateret: 11-05-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen