Til forsiden

Ægtefæller og faste samlevere

En udlænding har mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om ægtefællesammenføring, hvis pågældende har en ægtefælle eller fast samlever i Danmark.

Betegnelsen 'ægtefælle' anvendes som fælles betegnelse for både ægtefælle og fast samlever. ’Ægteskab’ anvendes som fælles betegnelse for både ægteskab og fast samliv. Med få undtagelser gælder de samme regler for ægtefæller og faste samlevere. Det vil fremgå af teksten, hvis der er forskel på kravene for ægtefæller og faste samlevere.

Hvis ægtefællen i Danmark har midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3, er det normalt en betingelse for at opnå familiesammenføring, at den herboende ægtefælles opholdstilladelse er blevet forlænget efter de første 3 års ophold. Læs mere om personer med midlertidig beskyttelsesstatus

Hvis ægtefællen i Danmark er EU/EØS-statsborger eller schweizisk statsborger, som opholder sig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, gælder der særlige regler for ægtefællesammenføring. Læs mere om borgere fra EU og Norden.

Der gælder også særlige regler, hvis ægtefællen i Danmark har opholdstilladelse som studerende eller med henblik på at arbejde. Læs mere om studerende og arbejde.

Nedenfor følger en kort oversigt over de forskellige krav, som ægtefællerne skal opfylde. Der findes desuden mere detaljerede oplysninger vedrørende de forskellige krav under Lovstof

Bemærk, at oplysningerne er en forenklet og redigeret gengivelse af reglerne på området. Hvis man er i tvivl om reglerne eller ønsker yderligere information om reglerne, kan man kontakte Udlændingestyrelsen.

Vejledningsordning for unge

Udlændingestyrelsen har en særlig vejledningsordning for unge. Ordningen er henvendt til unge af begge køn, som står overfor at skulle indgå et ægteskab, der ikke fuldt ud indgås efter eget ønske. Læs mere om vejledningsordningen for unge.

Betingelser for ægtefællesammenføring

En række krav skal normalt være opfyldt for, at man kan få ægtefællesammenføring. Der er både nogle fælles krav til begge ægtefæller og nogle specifikke krav til hver af de to ægtefæller. Der er også krav til ægteskabet.

I oversigten over de forskellige krav er der indsat links til mere uddybende beskrivelse af kravene samt oplysninger om eventuelle muligheder for dispensation/fritagelse.

Krav til begge ægtefæller

 • Begge ægtefæller skal være mindst 24 år. Læs mere om alderskravet
 • Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land; det såkaldte tilknytningskrav. Læs mere om tilknytningskravet
 • Ægtefællen i Danmark og ansøgeren (ægtefællen i udlandet) skal underskrive en erklæring om efter bedste evne at ville deltage aktivt i ansøgerens og eventuelle medfølgende udenlandske børns danskuddannelse og integration i det danske samfund

Krav til den ansøgende ægtefælle 

 • Ansøger skal bestå en prøve i dansk senest 6 måneder efter der er meddelt opholdstilladelse. Læs mere om danskprøven

Krav til ægtefællen i Danmark

 • Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle. Normalt vil dette krav være opfyldt, hvis ægtefællen i Danmark ikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp) i en periode på 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Læs mere om forsørgelseskravet
 • Ægtefællen i Danmark skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse; det såkaldte boligkrav. Læs mere om boligkravet
 • Ægtefællen i Danmark skal stille økonomisk sikkerhed for 54.289,48 kr. (2017-niveau) til dækning af eventuelle, fremtidige offentlige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle. Læs mere om økonomisk sikkerhedsstillelse
 • For faste samlevende, som ikke er gift, gælder endvidere, at samleveren i Danmark skal påtage sig at forsørge sin udenlandske samlever. Læs mere om fast samliv
 • Ægtefællen i Danmark skal bo fast i Danmark
 • Ægtefællen i Danmark må ikke inden for en periode på 10 år inden afgørelsen om familiesammenføring være dømt for vold m.m. begået mod en tidligere ægtefælle. Læs mere om vold mod en tidligere ægtefælle
 • Der må ikke samtidig gives afslag til et medansøgende barn under henvisning til, at personen i Danmark inden for en periode på 10 år forud for afgørelsen om familiesammenføring er dømt for vold mod børn, og hvis barnet ikke kan henvises til at tage ophold hos nærtstående familie i hjemlandet. Læs mere om vold mod børn

Yderligere krav til ægtefællen i Danmark i de tilfælde, hvor denne ikke er dansk/nordisk statsborger

 • Ægtefællen i Danmark skal have opholdstilladelse som flygtning efter udlændingelovens § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, eller have haft permanent opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.
 • Ægtefællen i Danmark skal have fået forlænget sin opholdstilladelse efter de første 3 års ophold, hvis denne er meddelt efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus). 
 • Ægtefællen i Danmark skal opfylde en del af de gældende betingelser for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark. Dette krav gælder dog ikke, hvis ægtefællen i Danmark har opholdstilladelse som flygtning. Læs mere om betingelser for permanent ophold

Krav til ægteskabet 

 • Ægteskabet skal kunne anerkendes efter dansk ret. Dette krav gælder ikke for faste samlevende. Læs mere om ægteskabets gyldighed
 • For samlevende, som ikke er gift, gælder, at samlivsforholdet skal have været fast og længerevarende. Det skal normalt kunne dokumenteres, at parterne har boet sammen i mindst 1½ år på den samme adresse. Læs mere om fast samliv
 • Ægteskabet skal være indgået frivilligt, dvs. der må ikke være tvivl om, at det er indgået efter begge parters eget ønske. Læs mere om tvangsægteskaber
 • Ægteskabet må ikke være indgået pro forma, dvs. med det afgørende formål at få opholdstilladelse for den udenlandske ægtefælle. Læs mere om pro forma-ægteskaber

Mulighed for dispensation

Udlændingestyrelsen kan fravige en eller flere af betingelserne for ægtefællesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler imod, at kravet stilles.

Det kan fx være, hvis den herboende ægtefælle:

 • er flygtning eller har beskyttelsesstatus og fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland. Læs mere om flygtninge
 • har hjemmeboende mindreårige børn med selvstændig tilknytning til Danmark eller har samvær med mindreårige særbørn. Læs mere om mindreårige børn
 • er alvorligt syg. Læs mere om alvorlig sygdom/handicap
 • betingelserne kan endvidere undtagelsesvis fraviges, hvis det konkret og påviseligt er umuligt for den herboende ægtefælle at opnå opholdstilladelse i ansøgers hjemland eller det land, hvor ansøger opholder sig

Udlændingestyrelsen kan først foretage en vurdering af, om man er fritaget for en eller flere af betingelserne, når Udlændingestyrelsen har modtaget en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Det er således ikke muligt at få en bindende forhåndstilkendegivelse af, om man er fritaget for kravene.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man søger om familiesammenføring.Senest opdateret: 27-02-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen