Til forsiden

Pressemeddelelse

14.01.2011

Integrationsministeren rydder op i sager om indfødsret til statsløse

- For at sikre, at der er ryddet helt op i forhold til fejlbehandlingen af ansøgninger om indfødsret fra personer, der er statsløse, og for at sikre, at alle statsløse får den retsstilling, som de har krav på efter konventionerne, har jeg iværksat en undersøgelse, siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. 

"Statsløse personer født i Danmark mellem 18 og 21 år har i henhold til FN's konvention af 30. august 1961 om begrænsningen af statsløshed ret til at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af statsborgerskab.  

Tilsvarende har statsløse personer født i Danmark under 18 år i henhold til FN's konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder ret til at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for erhvervelse af statsborgerskab.  

Fra 1999, hvor erklæringsmuligheden i indfødsretslovens § 3 blev begrænset, skulle statsløse personer født i Danmark og omfattet af de 2 konventioner optages på lovforslag om indfødsrets meddelelse, selv om de ikke opfyldte samtlige betingelser i retningslinjerne.  

Ved lov nr. 1102 af 29. december 1999 blev bl.a. vandelskravet indført. Det fremgår af forarbejderne til lovforslaget, at såfremt en statsløs person, der efter FN-konventionen har krav på at opnå statsborgerskab, ikke opfylder betingelserne i indfødsretslovens § 3, vil pågældende i stedet blive medtaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse.  

Ved en lovændring i 2004 (lov nr. 311 af 5. maj 2004) blev erklæringsbestemmelsen yderligere begrænset til alene at omfatte nordiske statsborgere, hvorefter det – som det fremgår af lovforslagets bemærkninger – skal sikres, at Danmarks forpligtelser efter konventionen skal opfyldes på anden måde. Integrationsministeriet vil derfor – efter forudgående orientering af Folketingets Indfødsretsudvalg – optage personer omfattet af konventionen på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, når de i konventionen nævnte betingelser er opfyldt.  

I de senere dage er det i pressen kommet frem, at Integrationsministeriet tidligere ved en fejl har meddelt afslag på optagelse på lovforslag om meddelelse af indfødsret til statsløse personer omfattet af de to nævnte konventioner.  

Integrationsministeriet blev selv opmærksom på dette forhold, og integrationsministeren meddelte ved brev af 27. januar 2010 Folketingets Indfødsretsudvalg, at Integrationsministeriets Indfødsretskontor efter en gennemgang af sagsbehandlingen i Indfødsretskontoret var blevet opmærksom på, at behandlingen af sager omfattet af de to konventioner er sket i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer for behandlingen af sager om dansk indfødsret ved naturalisation, hvorefter der blandt andet stilles krav om vandelskrav samt krav om dokumentation for danskkundskaber og en bestået indfødsretsprøve.  

Integrationsministeriet meddelte i den forbindelse, at Danmarks internationale forpligtelser i henhold til de to konventioner betyder, at ansøgere omfattet af de to konventioner ikke nødvendigvis opfylder samtlige betingelser i de almindelige retningslinjer for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse ved naturalisation, herunder blandt vandelskravet, og kravet om dokumentation for danskkundskaber og en bestået indfødsretsprøve.  

Integrationsministeriet meddelte endvidere, at ministeriet fremover i fortrolig form forud for optagelse af personer omfattet af konventionerne på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, når de betingelser i konventionerne er opfyldt, vil orientere udvalget særskilt herom. Endvidere vil det angives i bemærkningerne til det enkelte lovforslag, hvilke personer på lovforslaget, der efter de to konventioner har krav på at opnå dansk indfødsret.

Med henblik på at sikre, at der er ryddet helt op i forhold til denne fejlbehandling af ansøgninger om indfødsret fra personer, der er statsløse, og at sikre at alle statsløse får den retsstilling, som de har krav på efter de to konventioner, er der iværksat følgende:  
 
- Integrationsministeriet udreder retsgrundlaget for indfødsret til statsløse tilbage fra 1999 i forhold til både FN’s konvention af 30. august 1961 om begrænsningen af statsløshed og FN’s konvention af 20. november 1989 om barnets rettigheder.  

- Integrationsministeriet undersøger i Indfødsretskontorets journaler, hvor mange ansøgninger om statsborgerskab, der foreligger fra statsløse personer helt tilbage fra lov nr. 1102 af 29. december 1999 om ændring af indfødsretsloven, hvor bl.a. vandelskravet blev indført.  

- Alle sager vedrørende statsløse findes frem, og det kontrolleres, at alle ansøgere har fået den retsstilling, som de to konventioner giver de pågældende.  

- Det undersøges, hvad der er baggrunden for denne fejlbehandling i Indfødsretskontoret.  

- Der opstilles en procedure, der sikrer fuldt ud, at en fejlbehandling ikke kan finde sted på ny.  

- Det skal undersøges særligt, om personer, der måtte have opfyldt betingelserne i konventionerne i perioden fra lov nr. 1102 af 29. december 1999 og frem til nu, skal have mulighed for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.  

- Der indhentes relevant statistisk materiale om statsløse.  

Resultatet af undersøgelsen skal foreligge den 31. januar 2011."Senest opdateret: 14-01-2011
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration