Til forsiden

Arbejdsophold på Færøerne

Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler ansøgninger om opholdstilladelse på Færøerne på studie- og erhvervsområdet.

Det betyder, at ansøgninger om opholdstilladelse på Færøerne som

 • arbejdstager
 • studerende
 • au pair
 • praktikant

skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.Generelt om lønarbejde på Færøerne

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter høring af Færøernes landsstyre.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration har modtaget en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, videresender styrelsen den til Færøernes landsstyre, som udtaler, om en opholdstilladelse med henblik på arbejde kan anbefales.

Færøerne og Danmark er adskilte rejseområder. Det betyder, at en opholdstilladelse i Danmark ikke giver en udlænding ret til ophold på Færøerne. Tilsvarende giver en opholdstilladelse på Færøerne ikke en udlænding ret til ophold i Danmark. Muligheden for at få opholdstilladelse for at arbejde på Færøerne afhænger først og fremmest af udlændingens nationalitet og kvalifikationer.

Nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere, statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, kan frit indrejse, opholde sig, studere og arbejde på Færøerne. De behøver altså ikke visum eller opholds- eller arbejdstilladelse.

Nordiske statsborgere kan indrejse på Færøerne uden pas. En nordisk statsborger på Færøerne skal dog kunne identificere sig, hvis det er nødvendigt. Det kan være tilfældet, hvis han eller hun skal overnatte på hotel eller lignende. Et kørekort eller et hævekort vil i så fald være tilstrækkeligt.

EU-ordningen på Færøerne

Da Færøerne ikke er medlem af EU, gælder EU-reglerne ikke på Færøerne. Imidlertid gælder der en særlig ordning for EU-statsborgere, der søger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. Ordningen omfatter ikke EØS-statsborgere (dvs. statsborgere fra Island, Liechtenstein og Norge) og schweiziske statsborgere. Statsborgere fra Island og Norge kan dog indrejse, opholde sig og arbejde på Færøerne uden særskilt tilladelse, jf. afsnittet om nordiske statsborgere ovenfor.

Opholdstilladelser efter den særlige ordning gives, når arbejdsløsheden på Færøerne er under 3,5 pct. Inden for bygge- og anlægssektoren gives opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse som faglært inden for et bestemt håndværksfag dog, når arbejdsløsheden er under 6 pct.

Herudover stilles der krav om:

 • at EU-statsborgeren er ansat på en færøsk overenskomst mindst 30 timer om ugen,
 • at EU-statsborgeren er ansat som forsker, underviser, funktionær i ledende stilling eller specialist mv. mindst 30 timer om ugen, eller
 • at EU-statsborgeren er ansat på sædvanlige færøske løn- og ansættelsesforhold mindst 30 timer om ugen.

Da arbejdsløsheden på Færøerne for tiden er under 3,5 %,  er den særlige ordning i kraft indenfor alle brancher.

Ordningen sættes ud af kraft, hvis arbejdsløsheden på Færøerne overstiger henholdsvis 3,5 pct. og 6 pct. i en periode på 3 på hinanden følgende måneder.

Ansøgningsskema om opholds- og arbejdstilladelse efter denne ordning udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab. Hent ansøgningsskema FO/AR9 

Arbejdsgivere på Færøerne kan søge om at blive forhåndsgodkendt til at ansætte arbejdstagere, der er EU-statsborgere, efter denne særlige ordning. Hent ansøgningsskema FO/AR7

Hvis en arbejdsgiver er forhåndsgodkendt skal arbejdstagere, der er EU-statsborgere, og arbejdsgiver anmelde ansættelsesforholdet efter denne ordning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration og kan påbegynde arbejdet efter anmeldelsen. Hent ansøgningsskema FO/AR8 

Opholdstilladelse på øvrige grundlag

Hvis en udlænding allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse på Færøerne, behøver han eller hun ikke arbejdstilladelse for at arbejde på Færøerne.

Ansvar for at få en arbejdstilladelse

Det er en udlændings eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis en udlænding arbejder ulovligt på Færøerne, kan han eller hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.

Betingelser for opholds- og arbejdstilladelser

Det er normalt en betingelse, at beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for at give en udlænding opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne. Det kan fx være tilfældet, hvis der er mangel på personer på Færøerne, som kan udføre den pågældende type arbejde.

Reglerne gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, lægges der normalt vægt på følgende kriterier:

 • Om der er tilgængelig arbejdskraft på Færøerne, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper).
 • Om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales. Fx gives der normalt ikke tilladelse til udlændinge, som skal udføre sædvanligt faglært arbejde, som fx tømrere og murere, eller ufaglært arbejde, fx pizza-bagere, bude, rengøringsarbejde mv.

Det er et krav, at ansøgeren kan fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter færøske forhold. Der skal som udgangspunkt være tale om fuldtidsbeskæftigelse, hvilket normalt vil sige 40 timer om ugen.

I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at ansøgeren har fået fornøden færøsk eller dansk autorisation eller lignende. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bibeskæftigelse

Udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af lønarbejde, har mulighed for at ansøge om tilladelse til bibeskæftigelse.

En tilladelse til bibeskæftigelse gives efter en konkret og individuel vurdering.

Betingelser

For at få tilladelse til bibeskæftigelse, skal man indgive en ansøgning vedlagt et konkret ansættelsestilbud. Det er et krav, at bibeskæftigelsen opfylder de sædvanlige færøske løn- og ansættelsesvilkår for området.

Forudsætningen for at kunne få tilladelse til bibeskæftigelse er, at bibeskæftigelsen har en naturlig sammenhæng med det arbejde, der udgør hovedgrundlaget for udlændingens opholds- og arbejdstilladelse. Som eksempler på dette kan nævnes:

 • kokken, der ønsker tilladelse til bibeskæftigelse inden for et specialeområde hos en anden arbejdsgiver,
 • musikeren, der ønsker tilladelse til bibeskæftigelse som underviser ved et musikkonservatorium, eller
 • tandlægen, der ønsker tilladelse til bibeskæftigelse med henblik på at arbejde i en tandlægevagtordning hver anden weekend.

En tilladelse til bibeskæftigelse kan normalt kun gives med henblik på en bibeskæftigelse på 8-15 timer ugentligt.

Varighed

En tilladelse til bibeskæftigelse kan gives til samme periode som udlændingens tilladelse til hovedbeskæftigelse, dog ikke længere end ansættelseskontraktens gyldighed.

Man kan søge om forlængelse af en tilladelse til bibeskæftigelse, hvis man fortsat er i samme job, og hvis man fortsat opfylder betingelserne for sin tilladelse til hovedbeskæftigelsen.

Ansøgning om bibeskæftigelse skal indgives på skemaet FO1.

Særlige grupper

Der er visse grupper, som på baggrund af deres nationalitet, erhvervsområde eller særlige situation ikke behøver opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde på Færøerne.

Statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse, opholde sig og arbejde på Færøerne.

Opholdstilladelse på øvrige grundlag

Hvis en udlænding allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført eller flygtning eller har humanitær opholdstilladelse på Færøerne, behøver han eller hun ikke arbejdstilladelse for at arbejde på Færøerne.

Ansvar for at få en arbejdstilladelse

Det er en udlændings eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis en udlænding arbejder ulovligt på Færøerne, kan han eller hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.

Fritagelse for kravet om arbejdstilladelse

Følgende udlændinge kan arbejde uden arbejdstilladelse, hvis opholdet varer max. 3 måneder fra indrejsen:

1. Videnskabsmænd og foredragsholdere for så vidt angår undervisning eller anden lignende virksomhed, hvortil de er indbudt.
2. Kunstnere, herunder musikere, artister og lignende, såfremt de forud for arrangementet har indgået aftale med en arrangør på Færøerne.
3. Repræsentanter på forretningsrejse på Færøerne for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor på Færøerne.
4. Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, installere, efterse eller reparere maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende for at informere om brugen heraf, såfremt den virksomhed, udlændingen er tilknyttet, har leveret maskinerne, udstyr, edb-programmerne eller lignende eller efter aftale med en sådan virksomhed har påtaget sig at montere, installere, efterse eller reparere maskinerne, udstyret, edb-programmerne eller lignende.
5. Personer, der er ansat i den personlige husholdning hos udlændinge, der opholder sig på Færøerne på besøg i indtil tre måneder.
6. Professionelle idrætsudøvere og -trænere for så vidt angår idrætsudøvelse og -træning.

For at være fritaget for kravet om opholds- og arbejdstilladelse i forhold til de ovenfor nævnte punkter, må det samlede ophold på Færøerne ikke overstige 3 måneder. Er der tale om et ophold ud over 3 måneder, skal der søges om opholds- og arbejdstilladelse, inden arbejdet påbegyndes.

Fritagelsen for kravet om arbejdstilladelse fritager dog ikke for kravet om visum. En udlænding skal derfor under alle omstændigheder have visum, hvis han eller hun hører til de statsborgere, som har visumpligt for at kunne indrejse på Færøerne.

’Montørreglen’

For, at en udlænding kan være omfattet af ’montørreglen’, jf. punkt 4, skal han/hun have til opgave at montere, installere, efterse, reparere eller informere om brugen af maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende, dvs. tekniske anlæg. Det kan fx være højteknologiske maskiner, som skal opsættes af en udenlandsk virksomheds personale, der er uddannet til at opsætte disse korrekt.

Udlændingen skal være ansat i eller have tilknytning til den virksomhed, som leverer det importerede produkt, ligesom han/hun normalt forventes aflønnet af samme virksomhed. Er udlændingen ansat i et andet firma, skal den virksomhed, som leverer produktet, have indgået en aftale med det pågældende firma om, at det skal udføre monteringen.

Den omstændighed, at et udenlandsk firma stiller garanti for et produkt under betingelse af, at det er virksomhedens egne medarbejdere, der monterer eller installerer produktet på Færøerne, medfører ikke i sig selv, at de pågældende medarbejdere er omfattet af montørreglen.

Hvem er ikke omfattet?

Almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde er ikke omfattet af reglen. Det betyder, at udlændinge, der skal opsætte fx huse, der helt eller delvis er fabrikeret i udlandet, skal have opholds- og arbejdstilladelse.

Afmontering - som oftest i forbindelse med nedtagning af brugt teknologi/maskiner - er ikke omfattet af reglen. Arbejde af denne art kræver derfor, at udlændingen har opholds- og arbejdstilladelse.

I tilfælde, hvor der ikke er tale om montering af tekniske anlæg, og/eller hvor arbejdet alene kan betragtes som almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde, skal udlændingen ligeledes have opholds- og arbejdstilladelse.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan give opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, hvis væsentlige beskæftigelses- eller erhvervsmæssige hensyn taler for det.

Yderligere oplysninger

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en udlænding er fritaget fra opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne, kan man kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Særlige aftaler

Der er på visse områder etableret en særlig praksis for meddelelse af opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse på Færøerne.

Ordning for halvprofessionelle idrætsudøvere og -trænere

På idrætsområdet er der en særlig praksis for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne til halvprofessionelle idrætsudøvere eller -trænere.

Ordningen indebærer, at halvprofessionelle sportsudøvere, der er garanteret en indtjening på minimum 52 % af indtjeningen ved arbejde til normal timeløn ved en normal arbejdsuge for timelønnede på Færøerne, samtidig får en ikke-stedfæstet arbejdstilladelse til beskæftigelse ved deltidsarbejde.

Den maksimale indtjening må maksimalt udgøre 48 % af indtjeningen ved arbejde til normal timeløn.

Ordning for læger

Der er en særlig praksis for meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til læger, der har fået ansættelsestilbud fra Landssjúkrahusið, Klaksvikar Sjúkrahús, Suðuroyar Sjúkrahús og har en dansk autorisation.

Ordningen indebærer, at der kan meddeles opholds- og arbejdstilladelse uden forudgående høring af Færøernes landsstyre, hvis betingelserne – herunder løn- og arbejdstidsforhold – i øvrigt er opfyldt.

Ordning for cirkusartister

Ansøgninger fra cirkusartister sendes efter en særlig ordning for denne faggruppe ikke til høring hos Færøernes landsstyre, idet der ikke forefindes et cirkuserhverv på Færøerne. Det skal bemærkes, at denne ordning alene gælder cirkusartister og ikke anden erhvervsmæssig kunstarbejde eller underholdningsvirksomhed.

Det bemærkes, at cirkusartister efter omstændighederne vil kunne være fritaget for kravet om arbejdstilladelse, hvis opholdet varer max. 3 måneder fra indrejsen.

Ordning for oliearbejdere

Der er etableret en særlig ordning for hurtig og smidig behandling af ansøgninger om arbejdskraft til olieindustrien i forbindelse med offshore-olieeftersøgningsvirksomhed.

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af beskæftigelse som oliearbejder kan indgives hos Politiet på Færøerne. Ansøgningerne sendes i høring hos Færøernes udlændingemyndigheder, Útlendingastovan.

Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

En udlænding, hvis opholdstilladelse som fx flygtning eller familiesammenført er blevet inddraget eller nægtet forlænget, kan få en ny opholdstilladelse, hvis han eller hun igennem længere tid har haft arbejde på Færøerne og beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det.

En opholds- og arbejdstilladelse kan efter omstændighederne gives på baggrund af både faglært arbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Der vil som hovedregel ikke kunne gives opholdstilladelse til udlændinge, der er beskæftiget ved ikke-faglært arbejde som rengøringsassistent, fabriksarbejder eller ufaglært kok.

Ansøgning om opholdstilladelse på ovenstående grundlag kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig på Færøerne.

Udlændingen skal normalt indgive sin ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse inden for 7 dage efter, at han eller hun har modtaget den endelige afgørelse, og følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Opholdstilladelsen må ikke være blevet inddraget eller nægtet forlænget pga. svig, dvs. fordi udlændingen har givet falske oplysninger.
 • Udlændingen har udøvet og udøver beskæftigelsen lovligt
 • Udlændingen skal have været beskæftiget lovligt og uafbrudt hos den samme arbejdsgiver i mindst 2 år eller skal på lovlig vis have drevet den samme virksomhed uafbrudt i mindst 2 år.
 • Udlændingen skal have det samme arbejde eller drive den samme virksomhed som på det tidspunkt, hvor den oprindelige opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget.
 • Ved lønarbejde skal udlændingen have en ansættelseskontrakt (og evt. fornøden autorisation). Løn- og ansættelsesforhold skal være sædvanlige efter færøske forhold.
 • Ved selvstændig erhvervsvirksomhed skal virksomheden have ansatte. Er der tale om en virksomhed inden for detailhandlen eller restaurationsbranchen, skal den give overskud og beskæftige mindst 8-10 personer.

Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. Hvis en udlænding arbejder ulovligt på Færøerne, kan han eller hun udvises af landet, og både udlændingen og arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel.    

Når der ansøges

Hvis ansøger er lønarbejder

For at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne som lønarbejder (herunder forskere, sportsfolk, trainees og religiøse forkyndere) skal både ansøger og arbejdsgiveren på Færøerne (fx virksomheden, forskningsinstitutionen, idrætsklubben eller trossamfundet) bidrage med oplysninger til behandlingen af ansøgningen.

Det er arbejdsgiveren på Færøerne, som starter ansøgningen: Arbejdsgiveren på Færøerne udfylder først sin del af ansøgningsskemaet og vedlægger den nødvendige dokumentation. Herefter giver eller sender arbejdsgiveren ansøgningsskemaet og den vedlagte dokumentation til ansøger, som udfylder sin del af ansøgningsskemaet, vedlægger den nødvendige dokumentation og indgiver den færdige ansøgning.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansøgningsskemaer, som er målrettet forskellige typer af ansøgere. Hvert ansøgningsskema indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

Bemærk, at ansøger og arbejdsgiver skal anvende følgende ansøgningsskema både til førstegangsansøgninger (ny opholds- og arbejdstilladelse)og forlængelsesansøgninger:

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

> FO1, dansk version (word) (nyt vindue)
> FO1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> FO1, engelsk version (word) (nyt vindue)
> FO1, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Man kan som udgangspunkt ikke indgive ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse, mens man opholder sig på Færøerne. Hvis man opholder sig på Færøerne og får tilbudt et arbejde der, skal man udrejse og indgive ansøgningen på en dansk repræsentation i hjemlandet.

Under ganske særlige omstændigheder kan ansøgningen dog indgives til politiet på Færøerne, til politiet i Danmark eller til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Har man lovligt ophold på Færøerne samt et konkret tilbud om beskæftigelse som halvprofessionel idrætsudøver eller –træner, eller har man et konkret tilbud om beskæftigelse som læge, betragtes dette som ganske særlige omstændigheder, og ansøgningen kan indgives på Færøerne.

Familiemedlemmer

Hvis ansøger har en ægtefælle, fast samlever eller barn under 18 år, som ønsker at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem, skal han eller hun indgive en selvstændig ansøgning.

Ansøgningsskemaet til medfølgende familiemedlemmer indeholder en grundig vejledning i hvordan, det skal udfyldes, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

Familiemedlemmer til udlændinge, som skal arbejde på Færøerne skal anvende følgende ansøgningsskema både til førstegangsansøgninger (ny opholdstilladelse) og forlængelsesansøgninger:

Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem

> FO2, dansk version (word) (nyt vindue)
> FO2, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> FO2, engelsk version (word) (nyt vindue)
> FO2, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Forlængelse af opholdstilladelse

Hvor lang tid, en udlænding kan få sin opholds- og arbejdstilladelse forlænget, og hvilke betingelser, der skal være opfyldt, afhænger af hvilken opholdstilladelse, han eller hun har.

Hvordan ansøger man om forlængelse?

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse kan tidligst indgives 2 måneder og skal senest indgives 1 måned før, ansøgerens nuværende opholdstilladelse udløber.

Ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse på Færøerne indgives normalt til Politiet på Færøerne, der fremsender ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration anmoder i forbindelse med forlængelsesansøgninger også Útlendingastovan om en udtalelse.

Forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af arbejde

Følgende ansøgningsskema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af arbejde:

> FO1, dansk version (word) (nyt vindue)
> FO1, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> FO1, engelsk version (word) (nyt vindue)
> FO1, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

Forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familie til arbejdstager

Følgende ansøgningsskema skal anvendes i forbindelse med ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager:

> FO2, dansk version (word) (nyt vindue)
> FO2, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> FO2, engelsk version (word) (nyt vindue)
> FO2, engelsk version (pdf) (nyt vindue)
 
Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen.

Permanent opholdstilladelse

Om en udlænding har mulighed for at få permanent opholdstilladelse på Færøerne, afhænger af hvilken opholdstilladelse, han eller hun har.

Det er Udlændingestyrelsen, der behandler ansøgninger om permanent opholdstilladelse på Færøerne

Hvis en udlænding har haft opholdstilladelse som selvstændig erhvervsdrivende eller lønarbejder og har boet uafbrudt på Færøerne i 7 år, vil han eller hun normalt kunne få permanent opholdstilladelse på Færøerne.

Udlændingestyrelsen beslutter efter en konkret vurdering, om en udlænding kan få permanent opholdstilladelse. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Grundlaget for opholdstilladelsen skal i det væsentligste have været det samme i alle 7 år, og betingelserne for opholdstilladelsen skal fortsat være opfyldt,
 • Udlændingen må ikke under sit ophold på Færøerne være idømt en betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter,
 • Udlændingen må ikke have forfalden gæld til det offentlige på over kr. 50.000 (1998-niveau). Der kan dog meddeles permanent opholdstilladelse, hvis den pågældende udlænding har indgået en aftale om afvikling af gælden og overholder en sådan aftale.

Hvis du vil søge om permanent opholdstilladelse, skal du tilkendegive dette i forbindelse med en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse.

Vigtigt om dit pas

Når du søger om at få din opholdstilladelse forlænget, skal du sikre dig, at dit pas er gyldigt. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis du ikke længere har et gyldigt pas eller anden rejselegitimation.

Du skal være opmærksom på, at en opholdstilladelse kun kan forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis dit pas fx udløber om 12 måneder, kan din opholdstilladelse kun forlænges med 9 måneder. Hvis du har et nationalitetspas (dvs. et pas fra dit hjemland), skal dette fornys af dit hjemlands repræsentation (ambassade eller generalkonsulat).

Udlændingestyrelsen varetager fornyelse af fremmedpas og konventionspas.

Ophør af opholdstilladelse

Selv om en udlænding har fået opholdstilladelse på Færøerne, kan opholdstilladelsen blive inddraget eller nægtet forlænget, hvorved udlændingen mister retten til at opholde sig på Færøerne. Det kan ske af flere grunde.

Hvis forholdene ændrer sig

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis grundlaget for den ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis udlændingen mister sit arbejde, eller hvis han eller hun lukker sin virksomhed. Udlændingen har pligt til at give Styrelsen for International Rekruttering og Integration besked om, at grundlaget for opholdstilladelsen har ændret sig.

Hvis udlændingen har fået nyt arbejde eller vil starte en ny virksomhed, skal udlændingen søge om opholdstilladelse igen, før han eller hun kan starte det pågældende sted.

Når udlændingen undlader at overholde de betingelser, der er fastsat for opholdstilladelsen eller for en arbejdstilladelse, kan denne inddrages.

Svig

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan altid inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis en udlænding har fået sin opholdstilladelse ved svig, dvs. ved at give forkerte oplysninger. Det gælder uanset, om udlændingen har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Manglende pas

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis en udlænding ikke længere har et gyldigt pas eller anden rejselegitimation.

Når en udlænding søger om at få sin opholdstilladelse forlænget, skal en kopi af passet altid sendes med. Hvis ansøgerens pas eller rejsedokument ikke er gyldigt, foretager styrelsen sig ikke mere, før ansøgeren har skaffet et nyt pas eller har fået det eksisterende pas fornyet. Ansøgeren vil typisk få en frist på 1 måned til at få dette gjort.

Schengen Informationssystemet (SIS)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan altid inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis en udlænding er indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS). Det er en betingelse, at udlændingen er indberettet som uønsket på grund af forhold, der ville kunne føre til udvisning på Færøerne, fx alvorlig kriminalitet.

Opholdstilladelsen kan inddrages af denne grund uanset, om udlændingen har en tidsbegrænset eller en permanent opholdstilladelse.

Ansøgerens personlige forhold tages i betragtning

Hvis der er personlige forhold hos udlændingen, som gør, at en inddragelse vil være særlig belastende for den pågældende, vil opholdstilladelsen alligevel ikke blive inddraget. Styrelsen for International Rekruttering og Integration ser bl.a. på: 

Udlændingens tilknytning til det færøske samfund, herunder hvor lang tid udlændingen har været på Færøerne.

 • Alder, helbredsforhold og andre personlige forhold
 • Tilknytningen til personer, som bor på Færøerne.
 • Manglende eller lille tilknytning til hjemlandet.
 • Om udlændingen vil lide overlast i hjemlandet.

Ophold i udlandet kan føre til bortfald af opholdstilladelse

Hvis en udlænding forlader Færøerne for en længere periode eller opgiver sin bopæl på Færøerne, kan opholdstilladelsen bortfalde.

Selvom en udlænding bibeholder sin bopæl på Færøerne (dvs. er registreret i folkeregistret med en adresse på Færøerne), er der regler for, hvor længe, han/hun kan opholde sig uden for Færøerne og stadig beholde sin opholdstilladelse. Hvis han/hun ikke vender tilbage inden for tidsgrænsen, bortfalder opholdstilladelsen automatisk.

Læs mere om, hvordan en udlænding undgår at miste din opholdstilladelse, hvis han/hun forlader Færøerne.

Hvis en udlænding rejser ud af Færøerne

Hvis en udlænding rejser ud af Færøerne i en længere periode, eller hvis han/hun opgiver sin bopæl på Færøerne, kan vedkommendes opholdstilladelse bortfalde.

Hvad vil det sige, at en opholdstilladelse bortfalder?

Hvis en udlændings opholdstilladelse bortfalder, betyder det, at han/hun ikke længere har lov til at opholde sig på Færøerne. Udlændingen kan altså risikere, at han/hun ikke får lov til at vende tilbage til Færøerne efter, at vedkommende har været ude af landet.

Hvis en udlændings opholdstilladelse bortfalder, skal han/hun starte helt forfra med at søge om opholdstilladelse på Færøerne. Den nye ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet. Det har altså ingen betydning, hvordan og hvorfor udlændingen oprindeligt fik opholdstilladelse.

Hvordan kan en opholdstilladelse bortfalde?

En opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis udlændingen opgiver sin bopæl på Færøerne og forlader landet uden at have til hensigt at vende tilbage. Dette gælder også, selvom vedkommende har permanent opholdstilladelse på Færøerne.

Der er regler for hvor længe, en udlænding kan opholde sig uden for Færøerne uden at miste sin opholdstilladelse, selvom han/hun ikke opgiver sin bopæl på Færøerne.

Hvis en udlænding har boet lovligt på Færøerne i under to år, kan han/hun opholde sig uden for Færøerne i op til 6 måneder.

Hvis en udlænding har boet lovligt på Færøerne i over to år og har en opholdstilladelse, som kan gøres permanent, kan han/hun opholde sig uden for Færøerne i op til 12 måneder.

Hvis en udlænding opholder sig uden for Færøerne længere end de 6 eller 12 måneder, bortfalder vedkommendes opholdstilladelse automatisk.

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.

Ophold i Grønland eller i Danmark regnes for ophold i udlandet.

Hvordan kan man undgå, at opholdstilladelsen bortfalder?

En udlænding kan på forhånd (dvs. før, han/hun har forladt Færøerne) ansøge om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse. En udlænding kan også efter, han/hun har forladt Færøerne og har overskredet den tilladte periode, ansøge om, at vedkommendes opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet.

Dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

En udlænding kan ansøge om at få dispensation fra bortfald af vedkommendes opholdstilladelse, dvs. ansøge om, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal beslutte, at han/hun kan få lov at opholde sig uden for Færøerne i længere tid end den tilladte periode (6 eller 12 måneder) uden at miste sin opholdstilladelse. Man skal søge inden, man forlader Færøerne. Det er desuden et krav, at opholdet i udlandet er midlertidigt, og at der er et konkret formål med det, fx

 • Arbejde,
 • Uddannelse,
 • Udstationering for en dansk/færøsk myndighed, institution, organisation eller virksomhed, eller 
 • Udstationering for en international institution, organisation eller virksomhed, som har domicil på Færøerne

Hvor længe kan man få dispensation?

Der tages i hver enkelt sag stilling til, hvor længe en udlænding kan få dispensation. Dispensationsperioden vil afhænge af flere ting, fx hvorfor udlændingen ønsker dispensation, hvor længe han/hun har opholdt sig på Færøerne, og vedkommendes tilknytning til Færøerne. En udlænding kan normalt få dispensation i højst 2 år. Hvis udlændingen ikke ønsker at vende tilbage inden for dispensationsperioden, kan han/hun dog ansøge om forlængelse af perioden. Det er vigtigt at ansøge inden, dispensationsperioden udløber.

Hvis udlændingen ikke vender tilbage til Færøerne inden, dispensationsperioden udløber, bortfalder opholdstilladelsen, og han/hun skal starte forfra med at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne.

Familiemedlemmer

Hvis en udlænding får en dispensation fra bortfald af opholdstilladelse, kan dispensationen også omfatte vedkommendes ægtefælle eller faste samlever samt evt. hjemmeboende børn under 18 år. Familiemedlemmerne vil i givet fald få en dispensation af samme varighed som hovedpersonens.

Opholdstilladelse skal ikke anses for bortfaldet

Udlændingen kan ansøge om, at vedkommendes opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis han eller hun har forladt Færøerne og har overskredet den tilladte periode. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan fx beslutte, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis:

 • Udlændingen havde til hensigt at vende tilbage til Færøerne inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder), og 
 • Udlændingen blev forhindret i at vende tilbage til Færøerne af uforudsete begivenheder, som han/hun ikke kunne kontrollere. Sådanne begivenheder kan fx være sygdom, frihedsberøvelse, krigstilstand, naturkatastrofer eller problemer med at rejse ud af opholdslandet.

Det er vigtigt, at udlændingen ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han eller hun er i stand til at vende tilbage til Færøerne.

Når du ansøger

Ansøger skal anvende følgende ansøgningsskemaer ved ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse:

FO/BF1  Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse
FO/BF2  Ansøgning om at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet 

FO/BF1 er beregnet til at ansøge om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse og anvendes før, udlændingen forlader Færøerne. FO/BF1 anvendes desuden til at ansøge om forlængelse af dispensationsperioden.

FO/BF2 er beregnet til at ansøge om, at en opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, selv om udlændingen har opholdt sig i udlandet i en længere periode.

Hvert ansøgningsskema indeholder en udførlig vejledning om, hvilke oplysninger og dokumenter, det skal indeholde.

Ansøgningen kan sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller indgives til Politiet på Færøerne.

Hvis du opholder dig uden for Færøerne, kan du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i det land, hvor du opholder dig. Repræsentationen vil så sende ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvor den vil blive behandlet.

Hvis du er i udlandet og vil søge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, skal du søge inden, du vender tilbage til Færøerne.

Klagevejledning

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som i første omgang træffer afgørelse vedrørende en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne.

Hvis Styrelsen for International Rekruttering og Integration giver afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne, kan ansøgeren klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Det vil fremgå af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse, hvordan man klager.

Hvis ansøgeren befinder sig på Færøerne, vil han eller hun normalt skulle forlade landet, mens Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler klagesagen.

Hvis klagen vedrører, at en opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget, vil ansøgeren derimod ofte kunne blive på Færøerne, mens klagesagen behandles. Det er dog en betingelse, at klagen er indgivet senest 7 dage efter, at ansøgeren har modtaget afgørelsen. Disse klageregler vil fremgå af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse.

Hvis Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er uenig i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse, vil det resultere i en tilladelse (omgørelse). Er Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet derimod enig i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelse, vil det resultere i et afslag (stadfæstelse).

Relevante links

Politiet på Færøerne

Útlendingastovan  Senest opdateret: 07-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration