Til forsiden

Ophør af opholdstilladelse

Efter, at en au pair har fået opholdstilladelse i Danmark, kan opholdstilladelsen blive inddraget eller nægtet forlænget, hvilket betyder, at au pairen mister retten til at opholde sig i Danmark.

Hvis en opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget, vil au pairen blive bedt om at forlade Danmark inden et bestemt tidspunkt. Efter dette tidspunkt opholder au pairen sig ulovligt i Danmark. Hvis au pairen ikke udrejser i overensstemmelse med sin udrejsefrist, risikerer han/hun at blive udvist med indrejseforbud. Hvis au pairen bliver udvist af Danmark, betyder det, at han/hun får forbud mod at indrejse i alle EU- og Schengenlandene, herunder Danmark, i mindst 2 år. Hvis au pairen bliver udvist af Danmark, kan han/hun blive udsendt tvangsmæssigt af Danmark af politiet. Sammen med afgørelsen får au pairen at vide, hvordan han/hun kan klage over afgørelsen.

En opholdstilladelse kan inddrages eller nægtes forlænget af følgende grunde:

Hvis forholdene ændrer sig

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis grundlaget for den ikke længere er til stede. Det kan fx være tilfældet, hvis au pairen afbryder au pair-opholdet. Det kan også være, hvis en eller flere af de øvrige betingelser for opholdstilladelsen ikke længere er til stede, fx hvis au pairens arbejdstid kommer til at overstige det tilladte. Au pairen har pligt til at give Styrelsen for International Rekruttering og Integration besked om, at grundlaget for opholdstilladelsen har ændret sig.
 
Hvis au pairen har fundet en ny værtsfamilie, skal han/hun ansøge om en ny opholdstilladelse, før han/hun kan starte hos den nye familie.

Svig

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis au pairen har fået sin opholdstilladelse ved svig, dvs. ved at give forkerte oplysninger.

Manglende pas

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, hvis au pairen ikke længere har et gyldigt pas eller anden rejselegitimation.
 
Når au pairen ansøger om at få sin opholdstilladelse forlænget, skal en kopi af passet altid sendes med. Hvis passet eller rejsedokumentet ikke er gyldigt, foretager styrelsen sig ikke mere før, au pairen har skaffet et nyt pas eller har fået det eksisterende pas fornyet. Au pairen vil typisk få en frist på 1 måned til at få dette gjort.

Schengen Informationssystemet (SIS)

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse, hvis au pairen er indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS). Det er en betingelse, at au pairen er indberettet som uønsket på grund af forhold, der ville kunne føre til udvisning her i Danmark, fx alvorlig kriminalitet.

Andre grunde

En opholdstilladelse kan inddrages, hvis au pairen må anses for en fare for statens sikkerhed eller en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. En opholdstilladelse kan også inddrages, hvis au pairen er krigsforbryder eller har begået alvorlig ikke-politisk kriminalitet uden for Danmark. Endelig kan en opholdstilladelse inddrages, hvis au pairen uden for Danmark enten er dømt for en forbrydelse eller har begået kriminalitet, der i Danmark ville medføre udvisning.

Ophold i udlandet kan føre til bortfald af opholdstilladelse

Hvis au pairen ikke indrejser i Danmark senest 6 måneder efter, at opholdstilladelsen er udstedt, bortfalder opholdstilladelsen.

Hvis au pairen forlader Danmark og opgiver sin adresse hos værtsfamilien i Danmark, bortfalder opholdstilladelsen.

Hvis au pairen bibeholder sin adresse hos værtsfamilien i Danmark (dvs. er registreret i Det Centrale Personregister på adressen), er der regler for hvor længe, au pairen kan opholde sig uden for Danmark og stadig beholde sin opholdstilladelse. Hvis au pairen ikke vender tilbage inden for en nærmere bestemt tidsgrænse, bortfalder opholdstilladelsen automatisk.

Læs mere om, hvordan man undgår at miste sin opholdstilladelse, hvis man rejser ud af Danmark

Ansøgerens personlige forhold tages i betragtning

Hvis der er personlige forhold hos au pairen, som gør, at en inddragelse vil være særlig belastende for ham/hende, vil opholdstilladelsen alligevel ikke blive inddraget. Der ses bl.a. på:

  • tilknytningen til det danske samfund, herunder hvor lang tid, au  pairen har været i Danmark
  • alder, helbredsforhold og andre personlige forhold
  • tilknytningen til personer, som bor i Danmark
  • manglende eller lille tilknytning til hjemlandet
  • om au pairen vil lide overlast i hjemlandet


Senest opdateret: 17-05-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration