Til forsiden

Ansøgningsprocessen

Her gives en detaljeret oversigt over hele processen fra man indgiver sin ansøgning, og til man får en afgørelse.

Sagsbestillings-id og gebyr

Før, man kan indgive en ansøgning om opholdstilladelse, skal man oprette et sagsbestillings-id og derefter normalt betale et gebyr.

Sagsbestillings-id’et bruges til digitalt at forbinde ansøgningen og den tilhørende betaling samt biometri (se mere om biometri nedenfor).

Gebyret er et sagsbehandlingsgebyr. Det vil sige, at det skal dække behandlingen af ansøgningen.

Gebyret refunderes derfor ikke, hvis ens ansøgning tages under behandling, men man får et afslag, fordi man ikke opfylder betingelserne for at få en opholdstilladelse. Gebyret refunderes heller ikke, hvis man får en opholdstilladelse, eller hvis man trækker sin ansøgning tilbage.

Det er vigtigt at sikre sig, at man betaler det korrekte beløb. Hvis man betaler for meget, kan det forsinke sagsbehandlingen, da styrelsen så skal tilbagebetale den overskydende del af beløbet. Hvis man betaler for lidt, risikerer man, at ansøgningen bliver afvist. Det betyder, at ansøgningen ikke vil blive behandlet.

Husk også at anføre sagsbestillings-id'et i ansøgningen. På denne måde kan det kontrolleres, at gebyret er betalt. Ansøgningen vil ikke blive behandlet, før styrelsen har modtaget betalingen.

Læs mere om gebyrer

Optagelse af biometri

I forbindelse med, at man ansøger om en opholdstilladelse, skal man have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk), som skal lagres på en chip på ens opholdskort.

Man kan få optaget biometri i forbindelse med, at man indgiver sin ansøgning ved personligt fremmøde. I udlandet kan dette ske på en af de danske repræsentationer, der kan modtage opholdsansøgninger og optage biometri, og i Danmark kan det ske i Borgercenteret i København eller hos det lokale politi.

Hvis man indgiver ansøgningen på en norsk eller svensk repræsentation, skal man ved personligt fremmøde aflevere to stk. ansigtsfotos. Hvis man får en opholdstilladelse, skal man have optaget biometri inden 14 dage efter indrejsen i Danmark.

Hvis man ansøger digitalt eller via e-mail, brevpost eller tredjemand (fx en advokat), skal man have optaget biometri ved personligt fremmøde senest 14 dage efter, at man har indgivet ansøgningen. Hvis man har fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en norsk eller svensk repræsentation, skal man i stedet ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfotos.

Læs mere om biometri

Indgivelse af ansøgning i udlandet

Man skal normalt have fået en opholdstilladelse inden, man rejser ind i Danmark.

Ansøgningsskemaet findes i en online version. Derudover findes der Word- og pdf-versioner af skemaet, som man kan indgive i sit hjemland på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller et outsourcingbureau, som modtager ansøgninger på vegne af en dansk repræsentation. Hvis man indgiver sin ansøgning på et outsourcingbureau, skal man aflevere sit pas (eller anden rejselegitimation), så outsourcingbureauet kan få det verificeret på repræsentationen.

Hvis man har boet lovligt i et andet land end sit hjemland i mere end de seneste tre måneder, kan man også indgive ansøgningen på en dansk repræsentation eller et outsourcingbureau i dette land.

I en række lande, hvor Danmark ikke har sin egen repræsentation, har Danmark indgået en repræsentationsaftale med Norge eller Sverige. Det betyder, at man kan indgive sin ansøgning om opholdstilladelse ved en norsk eller svensk repræsentation. Andre landes repræsentationer vil kun modtage ansøgninger om visum (til kortere besøg i Danmark). Det anbefales, at man kontakter repræsentationen på forhånd for at sikre sig, at den vil modtage ens ansøgning.

Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller flere kopier af ansøgningen. Man skal normalt også betale et gebyr til repræsentationen. Det anbefales, at man kontakter repræsentationen og undersøger dette, inden man indgiver sin ansøgning.

Repræsentationen sender ansøgningen videre til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Danmark, hvor den bliver behandlet. Man kan desuden selv sende ansøgningen fra udlandet til styrelsen i Danmark, enten som en pdf-fil vedhæftet en e-mail eller som almindelig brevpost. Man vil dog skulle møde op på repræsentationen for at få optaget biometri.

Se Udenrigsministeriets vejledning om, hvor man kan indgive ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse (nyt vindue)

Indgivelse af ansøgning i Danmark

Hvis man opholder sig lovligt i Danmark, kan man indgive ansøgningen og få den behandlet  i Danmark. Man kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse i Borgercenteret i Njalsgade 72C, 2300 København S, og hvis man bor uden for Storkøbenhavn, kan man indgive ansøgningen hos det lokale politi.

Man kan desuden sende ansøgningen til styrelsen, enten som almindelig post, som e-mail eller ved at indgive en online-ansøgning. I disse tilfælde skal ansøger inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen, have optaget biometri i Borgercenteret hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration eller på en politistation, hvor man kan få optaget biometri.

Man opholder sig lovligt i Danmark, når man er i Danmark på baggrund af et gyldigt visum, et forlænget visum, på visumfrit ophold eller på forlænget visumfrit ophold.

Man opholder sig ligeledes lovligt i Danmark, når man ved indgivelse af ansøgning allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Bemærk, at der ikke er tale om lovligt ophold, hvis man først indgiver sin ansøgning om en ny opholdstilladelse efter, at den tidligere opholdstilladelse er udløbet.

Hvis man indgiver ansøgningen i udlandet, får man ikke ret til at indrejse og opholde sig i Danmark inden, der er truffet en afgørelse.

Hvis man indgiver sin ansøgning i Danmark og har ret til at få den behandlet, kan man blive i Danmark, mens ansøgningen bliver behandlet. Det kaldes processuelt ophold. Man har altså ret til at opholde sig midlertidigt i Danmark, mens det bliver afgjort, om man kan få en opholdstilladelse.

Afvisning af ansøgningen

Ansøgningen vil ikke blive behandlet hvis:

  • Gebyret for sagsbehandlingen ikke er betalt, når det er påkrævet
  • Ansøgeren ikke har fået optaget biometri, når det er påkrævet
  • Ansøgeren opholder sig ulovligt i Danmark, herunder hvis ansøgerens opholdstilladelse er udløbet
  • Ansøgeren har fået fastsat en udrejsefrist
  • Ansøgeren venter på afgørelse på en ansøgning om en anden type opholdstilladelse

I disse tilfælde vil ansøgningen blive afvist.

Hvis ansøgeren opholder sig i udlandet, kan han/hun indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse som au pair.

Hvis ansøgeren opholder sig i Danmark, når ansøgningen bliver afvist, og hvis ansøgeren ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark, vil ansøgeren få besked på at forlade Danmark før en given udrejsefrist. I dette tilfælde kan ansøgere først indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse fra udlandet.

Behandling af ansøgningen

Det er vigtigt at sikre sig, at ansøgningen er fuldt oplyst, dvs. at den er korrekt udfyldt og underskrevet, og at den indeholder al nødvendig dokumentation, herunder dokumentation for, at gebyret er betalt. Det er desuden et krav, at man har afgivet biometri. Hvis disse ting ikke er i orden, kan det forsinke sagsbehandlingen, eller ansøgningen kan blive afvist. Det betyder, at ansøgningen ikke vil blive behandlet.

Ansøgningerne behandles normalt i den rækkefølge, styrelsen modtager dem. Hvis der mangler informationer eller dokumentation, vil styrelsen kontakte ansøgeren eller værtsfamilien. Der er derfor ikke nogen grund til at kontakte styrelsen i sagsbehandlingsperioden, med mindre man har nye oplysninger, som har relevans for sagen.

Betaling af beløb til dækning af en del af statens udgifter til danskundervisning

Når styrelsen modtager en ansøgning om opholdstilladelse som au pair, gennemgås ansøgningen og de oplysninger, der er i sagen. Først tages der stilling til, om ansøgeren har ret til at få behandlet sin ansøgning. Hvis det er tilfældet, begynder styrelsen sagsbehandlingen.

Hvis styrelsen vurderer, at der kan gives en opholdstilladelse, vil styrelsen anmode værtsfamilien om at indbetale et engangsbeløb på kr. 5.000 (2015 niveau), som skal finansiere en del af statens udgifter til danskundervisning til au pairen. Au pairens opholdstilladelse vil blive udstedt, når værtfamilien har indbetalt de 5.000 kr.

Beløbet skal betales uanset, om au pairen tager imod tilbuddet om danskundervisning. Endvidere skal beløbet betales, selvom værtsfamilien tidligere har haft au pair, og selvom ansøger tidligere har haft opholdstilladelse som au pair i Danmark. Beløbet refunderes ikke i tilfælde af, at ansøger ikke indrejser i Danmark efter at have fået opholdstilladelse, eller hvis pair-kontrakten opsiges af en af parterne.

Bemærk, at det kun er i sager, hvor styrelsen vurderer, at au pairen kan få en opholdstilladelse, at beløbet skal betales. Derfor kan beløbet ikke indbetales før ansøgningen indgives.

Min Side

Hvis man har et dansk cpr-nummer og har NemID, kan man se status på sin sag på Min Side. Man vil her kunne se, om styrelsen har modtaget en ansøgning, om betaling af gebyr er registreret, om der mangler oplysninger i sagen, eller om sagen er afgjort. Man kan dog ikke se resultatet af afgørelsen.

Gå til Min Side (nyt vindue)

Sagsbehandlingstider

Der er fastsat servicemål for maksimale sagsbehandlingstider for forskellige sagstyper. Servicemålet regnes fra det tidspunkt, hvor styrelsen har modtaget en fuldt oplyst ansøgning. Det vil sige en ansøgning, som indeholder alle relevante oplysninger, som er underskrevet alle de relevante steder, og som er vedlagt al relevant dokumentation.

Se servicemål

Afgørelse

Efter endt sagsbehandling træffer styrelsen en afgørelse. Afgørelsen vil enten være en opholdstilladelse eller et afslag på opholdstilladelse.

Hvis man har ansøgt fra udlandet, sendes afgørelsen til repræsentationen i ens hjemland eller opholdsland. Repræsentationen sender herefter afgørelsen til ens adresse, eller man bliver bedt om at møde op på repræsentationen for at få den. Hvis man opholder sig i Danmark, sender styrelsen afgørelsen til ens adresse i Danmark eller til ens advokat.

Hvis afgørelsen er et afslag, og man ikke har ret til at opholde sig i Danmark på et andet grundlag, får man en udrejsefrist, dvs. man bliver bedt om at forlade Danmark inden en bestemt dato. Hvis man ikke udrejser i overensstemmelse med sin udrejsefrist, opholder man sig ulovligt i Danmark og risikerer at blive udvist med indrejseforbud. Det betyder, at man får forbud mod at indrejse i alle EU- og Schengenlandene, herunder Danmark, i mindst 2 år.

Klageadgang

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som træffer afgørelse vedrørende en ansøgning om opholdsstilladelse. Hvis man får afslag på sin ansøgning, kan man klage.

Læs klagevejledningSenest opdateret: 28-09-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration