Til forsiden

Positivlisten

Udlændinge, som har fået arbejde inden for et af de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. Disse erhverv er opført på Positivlisten. Ordningen omfatter også personer, som har søgt om asyl.

Positivlisten

Positivlisten består af en række stillingsbetegnelser inden for forskellige erhvervsområder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Se samtlige stillingsbetegnelser på Positivlisten

Betingelser

Det er et krav, at ens job er opført på Positivlisten. Desuden skal man kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold.

Desuden er det et krav, at ens uddannelsesmæssige niveau svarer til stillingen på Positivlisten. Fx vil en udlænding, der har fået ansættelse som IT-ingeniør skulle dokumentere som minimum at have en 3-årig IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau. Stillinger svarende til uddannelser lavere end bachelorer optræder ikke på positivlisten. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette fremgår udtrykkeligt af Positivlisten og gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation til sundhedspersoner (nyt vindue)

Styrelsen for Videregående Uddannelser om autorisation til lovregulerede erhverv (nyt vindue)

Varighed

Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt (dvs. en ansættelseskontrakt uden fast ophørsdato), vil man normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Det samme gælder hvis kontrakten er tidsbegrænset til en periode på eller over 4 år. Herefter kan man søge om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen, hvis man fortsat er i samme job.

Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har søgt om forlængelse, og man stadig er ansat i det samme job på samme vilkår, som da man fik den oprindelige opholdstilladelse, har man ret til at blive i Danmark og fortsætte i sit job, mens ansøgningen behandles. Opholdstilladelsen kan godt forlænges selvom det fagområde, man er ansat indenfor, ikke længere befinder sig på Positivlisten, så længe man er i samme ansættelsesforhold.

Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset (midlertidig) ansættelseskontrakt af en varighed på indtil 4 år, vil opholdstilladelsen have samme varighed som ansættelseskontrakten plus 6 måneder. Det skyldes, at man får 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge job, når ansættelseskontrakten udløber. I jobsøgningsperioden har man ikke ret til at arbejde. Hvis man finder et nyt job, skal man ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job.

Hvis man indgiver sin ansøgning fra sit hjemland eller et andet land, hvor man har haft lovligt ophold i mere end de seneste 3 måneder, kan man få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned forud for ansættelsesperiodens start, således at man har mulighed for at etablere sig i Danmark. Det er en betingelse, at man erklærer, at man kan forsørge sig selv og eventuelle medfølgende familiemedlemmer i 1 måned, før man starter på sit job. Hvis man ikke erklærer dette, vil opholdstilladelsen være gyldig 14 dage forud for ansættelsesperiodens start. Hvis man søger fra Danmark, vil opholdstilladelsen være gyldig fra ansættelsesperiodens start.

Bemærk, at det er en forudsætning, at ens pas er gyldigt i mindst 3 måneder udover den periode, man søger opholdstilladelse for.

Læs mere om paskrav i forbindelse med ansøgningen

Hvis man mister sit job

Hvis man bliver uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan man få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge et nyt job. Man skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at ens ansættelse ophører. Dette gøres ved at indgive en ansøgning pr. brev eller via ansøgningsskemaet AR1 (hvor kun ansøgerdelen udfyldes) sammen med opsigelsesbrev eller anden form for dokumentation, hvoraf det fremgår hvorfor, man er blevet ledig, samt kopi af gyldigt pas. Bemærk, at der skal betales gebyr for denne type ansøgning og vedlægges kvittering for dette. Det er en betingelse for at få de 6 måneders ekstra opholdstilladelse, at man ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Hvis man skifter job

Hvis man finder et nyt job, mens man er i arbejde, eller mens man har en opholdstilladelse til jobsøgning som er udstedt på baggrund af en erhvervsordning, kan man godt starte på sit nye job inden, man har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Man skal blot indgive sin ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på sit nye job.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholds- og arbejdstilladelse som lønarbejder

Familiemedlemmer

Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af Positivlisten, kan man medbringe visse familiemedlemmer.

Læs mere om opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer

Kontaktpersonordningen

Hvis man repræsenterer en virksomhed med udenlandske ansatte, kan man få tildelt en kontaktperson i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som kan vejlede om lovgivning og retningslinjer på erhvervsområdet.

Læs mere om kontaktpersonordningenSenest opdateret: 02-08-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration