Til forsiden

Arbejde

Man skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at bo og arbejde i Danmark, hvis man er tredjelandsstatsborger, dvs. hvis man er statsborger i et land uden for Norden/EU/EØS. Muligheden for at bo og arbejde i Danmark afhænger først og fremmest af ens kvalifikationer.

Reglerne gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde.

Der findes en række ordninger, som gør det muligt for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark:

Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer, som er tilbudt et job inden for et af disse erhverv, og som har den fornødne uddannelse, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked. 

Læs mere om Positivlisten

Beløbsordningen betyder, at personer, som er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, har særligt let adgang til det danske arbejdsmarked.

Læs mere om Beløbsordningen


Fast-track ordningen. Opholdstilladelse efter fast-track ordningen forudsætter, at den virksomhed, hvor den pågældende udlænding ansættes, er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ordningen betyder, at virksomheder, som er certificerede, får mulighed for hurtig jobstart for visse typer af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere om Fast-track ordningen

Læs mere om certificering

Forskere og gæsteforskere 

Læs mere om forskere

Læs mere om gæsteforskere

Start-up Denmark ordningen gør det muligt for iværksættere at drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Læs mere om Start-up Denmark (selvstændigt erhverv)

Etableringskortet giver udlændinge, der afslutter en dansk kandidatgrad eller dansk ph.d.-grad, mulighed for at få en opholdstilladelse med henblik på at etablere sig i Danmark efter endt uddannelse.

Læs mere om etableringskort

Trainees kan arbejde i en virksomhed i Danmark i en kortere periode for at uddanne sig. 

Læs mere om trainees

Der kan gives opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge med særlige individuelle kvalifikationer som fx kunstnere, professionelle idrætsudøvere eller specialiserede kokke.

Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af individuelle kvalifikationer

Der kan også gives opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder i landbruget og til arbejdsopgaver på boreplatforme, boreskibe eller andre flytbare arbejdspladser, som kortvarigt kommer ind på dansk område.

Læs mere om fodermestre og driftsledere i landbruget

Læs mere om ansatte på flytbare boreplatforme, boreskibe mv.


Arbejdsmarkedstilknytning/fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft: Hvis man har haft opholdstilladelse i Danmark som fx flygtning eller familiesammenført, men ens opholdstilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget, kan man få en ny opholdstilladelse, hvis man gennem længere tid har haft fast arbejde eller har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Det samme gælder, hvis man har haft opholdstilladelse som fx medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende, og den oprindelige opholdstilladelse er blevet inddraget.

Læs mere om arbejdsmarkedstilknytning/fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

I forbindelse med sagsbehandlingen vil det i nogle tilfælde være nødvendigt at indhente en udtalelse fra den relevante brancheorganisation eller fra det regionale arbejdsmarkedsråd.

I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Sundhedsstyrelsen.

Retsinformation om Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (nyt vindue)

Sundhedsstyrelsen om autorisation til sundhedspersoner (nyt vindue)

Styrelsen for Videregående Uddannelser om autorisation til lovregulerede erhverv (nyt vindue)

Det er muligt at søge om en opholdstilladelse til faglig og sproglig opkvalificering, der er nødvendig for at opnå dansk autorisation.

Læs mere om opholdstilladelse for at opnå dansk autorisation som læge eller tandlæge

Visse grupper
af udlændinge er fritaget fra kravet om arbejdstilladelse. 

Læs mere om særlige grupper
 

Jobsøgning i Danmark

Der findes flere webportaler, databaser og cv-banker, som kan hjælpe under jobsøgningen.

Læs mere om jobsøgning i Danmark

Særligt til arbejdsgivere

Hvis man som arbejdsgiver i Danmark ønsker at ansætte en udenlandsk statsborger, har man ansvar for at sikre sig, at udlændingen har ret til at arbejde i Danmark.

Læs vejledning til arbejdsgivere

Kontaktpersonordningen

Hvis man repræsenterer en virksomhed med udenlandske ansatte, kan man få tildelt en kontaktperson i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som kan vejlede om lovgivning og retningslinjer på erhvervsområdet.

Læs mere om kontaktpersonordningenSenest opdateret: 13-07-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration