Til forsiden

Fast-track ordningen

Fast-track betyder hurtig og fleksibel jobstart for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Fast-track ordningen gør det lettere for certificerede virksomheder at hente medarbejdere med særlige kompetencer eller kvalifikationer til Danmark.

Læs mere om certificering af virksomheder


Fast–track ordningen giver certificerede virksomheder mulighed for med kort varsel at ansætte højtkvalificerede udlændinge uden at skulle afvente Styrelsen for International Rekruttering og Integrations sagsbehandling. Samtidig giver ordningen mulighed for, at udlændingen kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet.

Ordningens fire spor

Fast-track ordningen er inddelt i fire spor. Ordningen kan således benyttes af udlændinge, der er tilbudt job i en certificeret virksomhed, og hvor jobbet lever op til én af følgende betingelser:

1) Udlændingen ansættes efter betingelserne i beløbsordningen

For beløbssporet er det et krav, at man er tilbudt arbejde med en årlig løn på minimum 408.800 kr. (februar 2017-niveau). Beløbsgrænsen på er en absolut nedre grænse. Dette betyder, at kravet om en årlig aflønning på minimum 408.800 kr. skal være opfyldt i hvert enkelt optjeningsår, også selv om der evt. afholdes ferie uden løn. Feriepenge optjent i et ferieår med udbetaling det følgende år kan ikke indgå i beregningen af den årlige aflønning i optjeningsåret.

Fra og med den 1. juli 2017 er det et krav, at løn op til og med beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto. Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan kun bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner (både den del der betales af arbejdsgiver og arbejdstager) samt udbetalte feriepenge. Øvrige løndele kan ikke indgå i beregningen.

Løndele, der ikke kan indgå, er fx:

 • Kost og logi
 • Diæter
 • Fri bil
 • Fri telefoni
 • Internet
 • Naturalier
 • Abonnementer
 • Andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren

Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan ikke udbetales i kontanter og kan ikke udbetales i udlandet. Løn, der overstiger beløbsgrænsen, kan fortsat udbetales på anden vis eller i et andet land og kan udgøres af øvrige løndele.

Bemærk at kravet om, at løn op til og med beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto, ikke gælder for ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelser, der er givet på baggrund af en ansøgning indgivet inden den 1. juli 2017. Det forudsætter dog, at man er i samme ansættelsesforhold og på samme ansættelsesvilkår, når der ansøges om forlængelse.

Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.

Læs mere om beløbsgrænsen

Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. I visse tilfælde kan det desuden være en betingelse, at man har fået en dansk autorisation. Dette gælder eksempelvis læger, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation til sundhedspersoner (nyt vindue)

Styrelsen for Videregående Uddannelser om autorisation til lovregulerede erhverv (nyt vindue)

2) Udlændingen ansættes som forsker
Bemærk, at gæsteforskere og ph.d.-studerende ikke er omfattet af fast-track ordningen.

For forskersporet skal der være særlige forskningsmæssige grunde til, at arbejdet skal udføres af en bestemt ansøger. Normalt anses arbejdet som forsker for at være så tæt knyttet til forskeren som person, at beskæftigelsessituationen i Danmark ikke er afgørende for, om forskeren kan få opholds- og arbejdstilladelse.

Man skal kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Der er ikke krav om fuldtidsbeskæftigelse.

En forsker, som ønsker at være tilknyttet fx flere danske universiteter som forsker, skal indgive ansøgning om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Løn- og ansættelsesvilkår skal også være sædvanlige for bibeskæftigelse.

Bemærk, at en udlænding, der har opholdstilladelse som forsker, kan skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt. Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske vilkår.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal dog orienteres, hvis udlændingens løn- og ansættelsesvilkår forringes.

3) Ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højtkvalificeret niveau
Højtkvalificerede udlændinge med en betydelig erhvervserfaring inden for et bestemt arbejdsområde omfattes af fast-track ordningen, hvis formålet med opholdet i Danmark er at blive oplært på et højtkvalificeret niveau i den certificerede virksomhed, eller hvis formålet er, at udlændingen skal oplære medarbejdere i den certificerede virksomhed på et højtkvalificeret niveau.

Trainees er således ikke omfattet af uddannelsesophold under fast-track ordningen.

Hvis uddannelsesopholdet ikke er på højt kvalificeret niveau, kan du læse mere om trainee-ordningen.

4) Der er tale om et korttidsophold
Fast-track ordningen giver mulighed for, at udenlandsk arbejdskraft, som ikke er omfattet af fritagelsesreglerne, kan opholde sig i Danmark i op til 3 måneder uden, at der stilles særlige betingelser til udlændingens beskæftigelse. Opholdstilladelsen er dog betinget af, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Det er kun muligt at få opholds- og arbejdstilladelse til ét ophold af max 3 månedernes varighed pr. år regnet fra udlændingens indrejse her i landet. Opholds- og arbejdstilladelsen kan ikke forlænges.

Læs mere om fritagelsesreglerne

Tilladelse bortfalder ikke ved udlandsophold

Når en udlænding er omfattet af fast-track ordningen, kan vedkommende - inden for opholdstilladelsens gyldighedsperiode - skiftevis arbejde i Danmark og i udlandet, uden at opholdstilladelsen bortfalder.

Normalt vil en opholdstilladelse automatisk bortfalde, når man opgiver sin bopæl i Danmark, eller når man har opholdt sig uden for landet i mere end 6 måneder. For at tage ophold i Danmark igen vil man da skulle søge om en ny opholdstilladelse. Disse bortfaldsregler gælder imidlertid ikke for fast-track opholdstilladelser.

Bemærk dog, hvis udlændingen i perioder opholder sig og arbejder uden for Danmark og i de perioder ikke får udbetalt den løn, som er oplyst ved ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse af arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren kunne dokumentere, at udlændingen ikke har arbejdet i Danmark i de givne perioder. Dette kan fx dokumenteres med følgende:

 • Frameldelse i cpr, hvis udlændingen er ude i mere end 3 måneder
 • Boardingkort
 • Stempler i pas
 • Virksomhedens interne HR oplysninger eller registreringer – herunder evt. meddelelse af orlov
 • Lønsedler fra udlandet

Arbejdsgiver kan blive bedt om denne dokumentation både i forbindelse med en eventuel forlængelsesansøgning og i forbindelse med kontrol på området.

Betingelser for at benytte hurtig jobstart

Hvis man benytter sig af Fast-track ordningens mulighed for hurtig jobstart, skelnes der mellem visumfri og visumpligtige udlændinge.

Visumfri udlænding
Hvis udlændingen selv kan sørge for lovlig indrejse i Danmark (fx hvis udlændingen er visumfri eller har et gyldigt Schengenvisum), skal nedenstående procedure følges ved hurtig jobstart:

 • Arbejdsgiver indgiver en online ansøgning om Fast-track tilladelse med fuldmagt fra den udenlandske medarbejder (skema AR6/7).
 • Arbejdsgiver booker på vegne af udlændingen et møde om forhåndsgodkendelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Dette gøres via link i kvitteringen modtaget efter indgivelse af ansøgningen, eller efter aftale med arbejdsgiverens kontaktperson i SIRI. Bemærk, at booking via nyidanmark.dk ikke er mulig.
 • Udlændingen møder som aftalt hos SIRI med sit pas samt kvitteringen for indgivelse af ansøgningen. Udlændingen får foretaget en række kontroller, herunder identitetskontrol, kontrol af, at han eller hun ikke er registreret som uønsket i Schengen samt af, at udlændingen har indgået en kontrakt med en certificeret virksomhed. Desuden tjekkes det, om gebyret er betalt. Der skal også afgives biometri.

Hvis man opfylder betingelserne, kan man derefter få udleveret en foreløbig tilladelse, som betyder, at man kan begynde at arbejde. Tilladelsen er gyldig, indtil der bliver truffet afgørelse vedrørende ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse.

Visumpligtig udlænding
Hvis der er tale om en visumpligtig udlænding, som ikke allerede har mulighed for at indrejse i Danmark lovligt og møde frem hos SIRI, skal nedenstående procedure følges ved hurtig jobstart:

 • Arbejdsgiver indgiver en online ansøgning om Fast-track tilladelse med fuldmagt fra den udenlandske medarbejder (skema AR6/7).
 • Arbejdsgiver sender en e-mail til work@siri.dk om, at der ønskes hurtig jobstart for medarbejderen. I e-mailen oplyses ansøgningens sagsbestillings-id (SB-ID) og det referencenummer, som fremgår af kvitteringen for den indsendte ansøgning.
 • Udlændingen afgiver (senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse) biometri på den relevante repræsentation i udlandet.
 • SIRI vil, når biometrien er modtaget i styrelsen, udstede en egentlig opholds- og arbejdstilladelse, hvis betingelserne herfor er opfyldte.
 • SIRI bemyndiger samtidigt den relevante repræsentation til at udstede et langtidsvisum (visumtype D) til ansøgeren til brug for indrejsen i Danmark.

Det er naturligvis en forudsætning, at sagen er fuldt oplyst med alle relevante oplysninger til brug for afgørelsen.

Efter indrejsen kan udlændingen straks henvende sig til folkeregistret for at lade sig bopælsregistrere og få udstedt sundhedskort.

En udlænding, som ikke har behov for hurtig jobstart, kan også søge opholdstilladelse efter Fast-track ordningen fra hjemlandet og afvente, at SIRI træffer afgørelse i sagen. Udlændingen vil med en Fast-track tilladelse stadig være undtaget fra reglerne om bortfald af opholdstilladelse.

Varighed

En opholds- og arbejdstilladelse efter fast-track ordningen kan gives for en periode på op til 4 år, medmindre der er tale om et korttidsophold, hvor der kan gives opholdstilladelse til ét korttidsophold af højst 3 måneders varighed inden for en periode på et år.

Opholds- og arbejdstilladelse til et korttidsophold kan ikke forlænges, og de 3 måneder kan ikke deles op på flere ophold. Der skal søges om tilladelse ved hvert enkelt korttidsophold i Danmark, og de 3 måneder beregnes fra indrejsen i Danmark.

Opholdstilladelse til korttidsophold gives sådan, at tilladelsen udløber 14 dage efter ansættelseskontraktens ophør, dog ikke for en samlet periode på mere end 3 måneder.

Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt (dvs. en ansættelseskontrakt uden fast ophørsdato), vil man normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Det samme gælder hvis kontrakten er tidsbegrænset til en periode på eller over 4 år. Herefter kan man søge om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen, hvis man fortsat er i det samme job. Hvis ens opholdstilladelse udløber, og man har søgt om forlængelse, og man stadig er ansat i det samme job på samme vilkår, som da man fik den oprindelige opholdstilladelse, har man ret til at blive i Danmark og fortsætte i sit job, mens ansøgningen behandles.

Hvis man får en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en tidsbegrænset (midlertidig) ansættelseskontrakt af en varighed på indtil 4 år, vil opholdstilladelsen have samme varighed som ansættelseskontrakten plus 6 måneder. Det skyldes, at man får 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge job, når ansættelseskontrakten udløber. I jobsøgningsperioden har man ikke lov til at arbejde.

Der kan ikke gives tilladelse til jobsøgningsperiode, hvis man får opholdstilladelse til korttidsophold.

Hvis man finder et nyt job, skal man ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse seneste på dagen, hvor man begynder på sit nye job.

Bemærk, at det er en forudsætning, at ens pas er gyldigt i mindst 3 måneder udover den periode, man søger opholdstilladelse for.

Læs mere om paskrav i forbindelse med ansøgningen

Hvis ansættelsesforholdet ophører, vil ens opholds- og arbejdstilladelse normalt blive inddraget.

Hvis man mister sit job

Hvis man bliver uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan man få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så man har mulighed for at søge et nyt job. Man skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at ens ansættelse ophører. Dette gøres ved at indgive en ansøgning pr. brev eller via ansøgningsskemaet AR1 (hvor kun ansøgerdelen udfyldes) sammen med opsigelsesbrev eller anden form for dokumentation, hvoraf det fremgår, hvorfor man er blevet ledig, samt kopi af gyldigt pas. Bemærk, at der skal betales gebyr for denne type ansøgning og vedlægges kvittering for dette. Det er en betingelse for at få de 6 måneders ekstra opholdstilladelse, at man ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Bemærk, at der ikke kan gives tilladelse til jobsøgningsophold, hvis man har opholdstilladelse på baggrund af korttidsophold.

Hvis man skifter job

Hvis man finder et nyt job, mens man er i arbejde, kan man starte på det nye job inden, man har fået en ny opholds- og arbejdstilladelse. Man skal blot indgive sin ansøgning senest på dagen, hvor man begynder på det nye job.

Hvis man skifter job og indgiver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast-track ordningen og søger efter beløbssporet, skal man være opmærksom på, at beløbsgrænsen reguleres årligt.

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholds- og arbejdstilladelse som lønarbejder

Familiemedlemmer

Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af fast-track ordningen, kan man medbringe visse familiemedlemmer.

Bemærk at familiemedlemmer til personer med opholdstilladelse efter fast-track ordningen også er undtaget fra reglerne om bortfald af opholdstilladelse ved ophold udenfor Danmark.

Læs mere om opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmerSenest opdateret: 18-10-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration