Til forsiden

Familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

Gruppen af øvrige familiemedlemmer er alle andre familiemedlemmer end børn under 15 år og ens ægtefælle.

Det kan fx være børn over 15 år eller forældre til voksne børn i Danmark.

De øvrige familiemedlemmer kan søge familiesammenføring med en herboende person efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 kan der kun gives opholdstilladelse, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler for det.

Der kan således kun gives familiesammenføring til øvrige familiemedlemmer, hvis et afslag ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, fx Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 om retten til familieliv.

Beskyttelsen af familielivet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 tager sigte på den almindelige traditionelle europæiske kernefamilie, hvilket vil sige far, mor og mindreårige børn. Således vil Danmark kun i helt særlige tilfælde tillade familiesammenføring mellem eksempelvis forældre og voksne børn.

Ved en ansøgning vil Udlændingestyrelsen lægge vægt på, om der er etableret et beskyttelsesværdigt familieliv, herunder om tilknytningen mellem personerne går ud over, hvad der følger af slægtskabet alene, om man i hjemlandet har været optaget i den nu herboende persons husstand igennem en længere årrække, om den herboende under opholdet i hjemlandet og efter indrejsen i Danmark har forsørget familiemedlemmet, om man af helbredsmæssige grunde vil være helt ude af stand til at tage vare på sig selv, og om der findes omsorgspersoner i hjemlandet eller om hjemlandets sociale myndigheder kan sørge for pasning og pleje.

Det betyder, at der kun kan gives familiesammenføring til øvrige familiemedlemmer, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder i sagen.

Bestemmelsen administreres restriktivt, og man kan som øvrigt familiemedlem ikke forvente, at ens ansøgning om familiesammenføring kan imødekommes.

Man hører også til gruppen af øvrige familiemedlemmer, hvis man er voksen, og selv søger familiesammenføring med sit mindreårige barn, der bor i Danmark.

Man kan kun få familiesammenføring med et barn i Danmark, hvis barnets anden forælder ikke er ens egen ægtefælle. Ellers indgår hele familien i vurderingen.

Hvis barnets anden forælder er ens egen ægtefælle, skal man derfor søge ægtefællesammenføring. Læs mere om ægtefællesammenføring.

Hvis barnets anden forælder ikke er ens egen ægtefælle, men fx er ens tidligere ægtefælle, er det afgørende, hvor meget man hidtil har udøvet samvær med barnet, og hvilken tilknytning barnet i øvrigt har til Danmark.

Man skal være opmærksom på, at man ikke kan gives opholdstilladelse i Danmark med henblik på at etablere et samvær med sit barn. Det afgørende er, hvilket samvær man allerede udøver.

Hvis man selv er statsborger i et ikke-EU-land, og man er forælder til og forsørger et herboende mindreårigt barn, der er dansk statsborger, kan man have en afledt ret til ophold efter EU-retten. Dette følger af den særlige EU-dom 'Zambrano'. Læs mere om Zambrano-dommen

Denne afledte ret til ophold er senest yderligere afgrænset i EU-dommen ’Chavez-Vilchez’, hvor EU-domstolen har bestemt, at det i de konkrete sager skal afgøres, hvilken forælder der faktisk tager sig af barnet, og om der består et faktisk afhængighedsforhold mellem barnet og den forælder, der er tredjelandsstatsborger. Det er således uden betydning, om den danske forælder reelt er i stand til og ønsker at påtage sig det daglige og praktiske ansvar for barnet på egen hånd. Inden for rammerne af denne bedømmelse skal myndighederne tage hensyn til retten til respekt for privatliv og familieliv og inddrage hensynet til barnets tarv.

På baggrund af EU-Domstolens praksis kan en tredjelandsstatsborger, der er forælder til en mindreårig dansk statsborger, således opnå ret til ophold i Danmark, hvis et afslag på ret til ophold til tredjelandsstatsborgeren vil betyde, at barnet vil blive nødt til at forlade Unionens område. Læs mere om Chavez-Vilchez-dommen 

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om familiesammenføring.Senest opdateret: 19-09-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen