Til forsiden

Au pair

Man skal have en opholdstilladelse for at være au pair hos en værtsfamilie  i Danmark, hvis man er tredjelandsstatsborger, dvs. hvis man er statsborger i et land uden for Norden/EU/EØS.

Det er ens eget ansvar at få en opholdstilladelse, hvis reglerne kræver det.

Formålet med et au pair-ophold

Au pair betyder 'på lige vilkår'. Ideen med et au pair-ophold er, at au pair-personen skal bo hos en værtsfamilie med børn under 18 år 'på lige vilkår' med resten af familiens medlemmer. Formålet er, at au pair-personen kan forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont ved at få et bedre kendskab til Danmark. Som modydelse deltager au pair-personen i de huslige pligter (fx rengøring, tøjvask, madlavning, børnepasning) i værtsfamilien i minimum 3 og maksimum 5 timer om dagen, maksimalt 6 dage om ugen.

Betingelser

For at au pair-personen har mulighed for at forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt udvide sin kulturelle horisont som beskrevet ovenfor, er det en betingelse for at få opholdstilladelse som au pair, at ansøger har de fornødne sproglige og kulturelle forudsætninger for at få fuldt udbytte af et au pair-ophold i Danmark.

Det betyder, at visse krav skal være opfyldt af enten ansøger, værtsfamilie eller begge parter for, at en opholdstilladelse kan gives til en udlænding, som ønsker at opholde sig i Danmark som au pair.   

Krav til ansøgeren

 • Ansøgeren skal som udgangspunkt være fyldt 17 år, men endnu ikke fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke være gift, tidligere have været gift eller aktuelt være samlevende
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke have børn
 • Au pair-opholdet skal have en naturlig sammenhæng med ansøgerens hidtidige livsforløb, herunder ansøgerens uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Ansøgeren skal have gennemført skolegang svarende til 9. klassetrin. I særlige tilfælde, og hvor grundskolen i ansøgerens hjemland afsluttes efter 8. klassetrin, vil det være tilstrækkeligt, såfremt ansøgeren har gennemført 8. klassetrin. Efter en konkret og individuel vurdering kan et au pair-ophold eksempelvis vurderes til ikke at have en naturlig sammenhæng med ansøgerens hidtidige livsforløb, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse og herefter i en årrække haft beskæftigelse
 • Ansøgeren skal kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke tidligere have haft to eller flere au pair-ophold i andre vestlige lande
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke tidligere have haft opholdstilladelse i Danmark
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke tidligere have haft ophold som au pair i Danmark ved forskellige værtsfamilier i mere end et år
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke have samme nationalitet som et eller flere medlemmer af værtsfamilien
 • Ansøgeren må som udgangspunkt ikke være i familie med et eller flere medlemmer af værtsfamilien

Krav til værtsfamilien

 • Værtsfamilien skal bestå af mindst én forælder og mindst ét hjemmeboende barn under 18 år. Barnet skal være registreret i Det Centrale Personregister som bosiddende på værtsfamiliens adresse. Hvis barnets forældre ikke bor på fælles bopæl, og det er aftalt, at au pair-personen skal opholde sig på skift hos forældrene, er det et krav, at både barnets mor og barnets far indgår en au pair-kontrakt med ansøger, og at begge forældre opfylder betingelserne for at være værtsfamilie. Hvis au pair-personen ikke skal opholde sig på skift hos fraskilte forældre, men alene hos den ene forælder, kan denne forælder være værtsfamilie under forudsætning af, at der er registreret mindst ét barn under 18 år på bopælen
 • Mindst én forælder skal som udgangspunkt have dansk statsborgerskab for, at værtsfamilien kan formidle dansk sprog og kultur. Kravet stilles dog ikke i sager, hvor værtspersonerne er EU-statsborgere bosiddende i Danmark i medfør af reglerne om fri bevægelighed, eller hvor værtpersonerne er udlændinge med længerevarende ophold i og længerevarende tilknytning til Danmark
 • Værtsfamilien må ikke forsørges af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Værtsfamilien skal erklære, at den ikke forsørges af offentlige midler. Værtsfamilien erklærer dette ved at underskrive en erklæring, som er indeholdt i ansøgningsskemaet
 • Værtsfamilien må ikke være omfattet af en karensperiode som følge af tidligere misbrug af au pair-ordningen. De voksne medlemmer af værtsfamilien skal erklære, at de ikke inden for de seneste 10 år er dømt for vold m.v. mod en au pair-person, eller inden for de seneste 5 år er dømt for ulovlig beskæftigelse m.v. af en au pair-person. Værtsfamilien erklærer dette ved at underskrive en erklæring, som er indeholdt i ansøgningsskemaet. Værtsfamilien må heller ikke være registreret i et særligt ’Au pair-register’ som følge af andet misbrug af au pair-ordningen (fx overtrædelse af vilkårene for en au pair-persons arbejdsopgaver, arbejdstid, boligforhold og lommepengebeløb)

Øvrige krav og vilkår

 • Au pair-personen og værtsfamilien skal have indgået en skriftlig au pair-kontrakt, som skal være underskrevet af begge parter. Kontrakten er indeholdt i ansøgningsskemaet og skal udfyldes i forbindelse med ansøgningen
 • Au pair-personen skal indtage en familiær stilling i værtsfamilien. Det vil sige, at au pair-personens opgaver skal relatere sig til den daglige husførelse i værtsfamilien, som typisk er børnepasning, rengøring og tøjvask. Au pair-personen må således ikke beskæftige sig med opgaver i forbindelse med personlig pleje eller sygepleje af voksne medlemmer af værtsfamilien
 • Au pair-personen skal modtage minimum 3.300 kr. (2015-niveau) i lommepenge pr. måned (brutto) foruden gratis kost og logi hos værtsfamilien. Det anbefales, at au pair-personen opretter en konto i eget navn i et dansk pengeinstitut, hvortil lommepengene overføres hver måned.
 • Au pair-personen skal have eget værelse (beboelsesrum) i værtsfamiliens bolig. Udover beboelsesrummet til au pair-personen skal værtsfamiliens bolig som minimum indeholde et opholdsrum samt et beboelsesrum pr. to personer registreret på bopælen. Hvis værtsfamiliens bolig bebos af flere familier, vil der alene kunne beregnes to personer fra samme familie i samme beboelsesrum. Beboelsesrum samt opholdsrum skal være godkendt til beboelse og fremgå af BBR (Bygnings- og Boligsregistret)
 • Der må kun være én au pair-person i værtsfamilien ad gangen. Et overlap på 14 dage med henblik på oplæring af den ny au pair-person kan dog accepteres
 • Den daglige arbejdstid skal være på minimum 3 og maksimum 5 timer om dagen, dvs. mellem 18 og 30 timer om ugen. Hvis den daglige arbejdstid fx er angivet til at være 6 timer om dagen fra mandag til fredag med fri i weekenden, vil der ikke kunne gives opholdstilladelse
 • Au pair-personen skal have mindst en hel ugentlig fridag
 • Au pair-personen skal have tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser og dyrke kulturelle og faglige interesser, herunder adgang til at deltage i religiøse handlinger
 • Hvis au pair-personen bliver syg under opholdet, skal værtsfamilien yde gratis kost og logi og en passende pleje, indtil de nødvendige foranstaltninger er arrangeret
 • Værtsfamilien skal betale au pair-personens hjemrejse, hvis au pair-personen har fast bopæl i et land uden for Europa. Hvis au pair-personen ønsker at fortsætte sit ophold i Danmark som au pair ved en ny værtsfamilie og indgår en au pair-kontrakt med en ny værtsfamilie, overtager den nye værtsfamilie forpligtelsen vedrørende betaling af hjemrejse. Værtsfamiliens forpligtelse gælder også i de tilfælde, hvor au pair-personen får afslag på ansøgning om opholdstilladelse som au pair, efter at au pair-kontrakten er indgået og au pair-personen er indrejst i Danmark
 • Parterne har hver især ret til at bringe kontrakten til ophør med 2 ugers varsel. Parterne kan desuden hver især bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder nødvendiggør en øjeblikkelig opsigelse. Det anbefales, at der udarbejdes en skriftlig opsigelse, som underskrives af begge parter
 • Au pair-kontrakten kan ikke ændres til ulempe for au pair-personen
 • Værtsfamilien har pligt til at sørge for, at au pair-personen bliver tilmeldt folkeregisteret og sygesikringen samt frameldt ved udrejse
 • Værtsfamilien skal tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pair-personen: En arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair-personens død, alvorlige sygdom eller ulykke

Varighed

En au pair-person gives opholdstilladelse for maximum 24 måneder, dog ikke ud over au pair-kontraktens gyldighed. Tilladelsen vil ikke kunne forlænges udover 24 måneder.

Hvis en au pair-person, der har fået opholdstilladelse som au pair med gyldighed i mindre end 24 måneder, ansøger om at få sin opholdstilladelse forlænget, kan han/hun kun få lov til at fortsætte som au pair-person, mens ansøgningen behandles, hvis det sker på de samme vilkår og hos den samme værtsfamilie.

Læs mere om forlængelse

En au pair-person må ikke begynde som au pair-person hos en ny værtsfamilie, før han/hun har fået sin nye opholdstilladelse. Au pair-personen må derimod gerne flytte ind hos den nye familie og bo der som gæst.

Misbrug af au pair-ordningen

En au pair-person får opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse, da de opgaver, au pair-personen varetager hos værtsfamilien, ikke regnes som arbejde. En au pair-person må ikke udføre huslige pligter for værtsfamilien udover de fastsatte tidsgrænser, udføre andre opgaver end huslige pligter, udføre opgaver for andre end værtsfamilien, eller tage lønnet/ulønnet arbejde.

Det betyder bl.a., at au pair-personen og værtsfamilien ikke kan aftale, at au pair-personen arbejder mere end 5 timer om dagen mod til gengæld at holde flere fridage. Au pair-personen og værtsfamilien kan ligeledes ikke aftale, at au pair-personen honoreres for at arbejde mere end de maksimale 30 timer om ugen.

Før au pair-personen har fået opholdstilladelse er flg. ulovligt:

 • Alt arbejde for værtsfamilien
 • Alt arbejde for andre end værtsfamilien

Efter au pair-personen har fået opholdstilladelse er flg. ulovligt:

 • Arbejde for værtsfamilien udover max 5 timer pr. dag/6 dage om ugen.
 • Udførelse af andre opgaver end huslige opgaver for værtsfamilien.
 • Alt arbejde for andre end værtsfamilien.

Hvis man som udlænding arbejder ulovligt i Danmark, risikerer man udvisning, og både udlænding og arbejdsgiver i Danmark kan straffes med bøde eller fængsel.

Værtsfamilien kan desuden blive omfattet af en karensperiode som følge af misbrug af au pair-ordningen, så den ikke kan blive godkendt som værtsfamilie inden for en bestemt periode. Således kan værtsfamilien blive pålagt en 10-årig karensperiode som følge af vold m.v. udøvet mod en au pair-person, en 5-årig karensperiode som følge af ulovlig beskæftigelse af en au pair-person eller en 2-årig karensperiode som følge af andet misbrug af au pair-ordningen (fx overtrædelse af vilkårene for en au pair-persons arbejdsopgaver, arbejdstid, boligforhold og lommepengebeløb).

Information og kontaktoplysninger

Folkeregisteret

Au pair-personen skal registreres som boende på værtsfamiliens adresse senest 5 dage efter indrejsen. Henvendelse skal ske til det lokale folkeregister (Borgerservice), hvor au pair-personen også vil få et cpr.-nr. og et sundhedskort. Når au pair-personen flytter fra adressen eller forlader Danmark, skal dette også meldes til det lokale folkeregister (Borgerservice) ved personlig henvendelse.

I den forbindelse er det vigtigt, at værtsfamilien og au pair-personen orienterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Arbejdsskadeforsikring

Værtsfamilien har bl.a. pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker au pair-personen. Spørgsmål om forsikringen skal rettes til Arbejdsskadestyrelsen på tlf. 72 20 60 00.

Arbejdsskadestyrelsen om reglerne for arbejdsskadeforsikring (nyt vindue)

Skat

Selve ansættelsen som au pair-person betragtes skattemæssigt som et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt danske skatteregler. En au pair skal beskattes af sin indkomst. Lommepenge, der udbetales til au pair-personer, sidestilles med lønindkomst. Der skal derfor betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag af beløbet samt eventuel skat. SKAT kan på telefon 7222 1818 svare på spørgsmål vedrørende beskatning af lommepenge og gratis kost og logi.

Ferie

Ansættelsen som au pair-person betragtes også feriemæssigt som et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold og er derfor underlagt dansk ferielovgivning. Spørgsmål vedrørende ferieregler kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 72 14 20 09.

Læs mere om feriereglerne for au pair-personer (nyt vindue)

Au Pair Network

Au Pair Network gennemfører en helhedsorienteret indsats for at forebygge og dermed reducere antallet af problemer og konflikter for au pairer og værtsfamilier. Au Pair Network tilbyder blandt andet rådgivning for au pairer og værtsfamilier samt mægling mellem au pairer og værtsfamilier.

Au Pair Network kan kontaktes på tlf. 28 60 09 40 eller på email: rozvi@kit-danmark.dk.

Læs mere om Au Pair Network (nyt vindue)

Ansøgning

Læs mere om, hvordan man ansøger om opholdstilladelse som au pair-person

Yderligere information

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse som au pair-person i Notat vedrørende praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair af 15. maj 2012.Senest opdateret: 06-01-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Udlændingestyrelsen > Kontakt  |  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering > Kontakt  |  Cookies  |  For samarbejdspartnere  |  Teknisk Support